KURSPLAN
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 högskolepoäng
Student Supervision in Practice Setting I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HVEN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-01-14
Reviderad av: Utbildningschef 2020-02-07
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- kunskapssyn och värdegrund
- pedagogiska teorier och modeller i studenthandledning
- lagar och förordningar
- styrdokument som reglerar högskoleutbildningar
- handledningsprocesser
- utvärdering och bedömning
- etik

Undervisningsformer

Campuskurs:
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp på campus.
Distanskurs:
Kursen ges som webbaserad distanskurs i form av inspelade föreläsningar, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleexamen inom något av följande huvudområde; vård, socialt arbete, arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, ortopedteknik, radiografi, socialt arbete alt. oral hälsovetenskap eller motsvarande om minst 120 hp samt två års yrkeserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig rapport, skriftlig granskning av två rapporter samt seminarier.

Examinator är universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell examinationsuppgift5 hpU/G/VG
Skriftlig individuell examination samt skriftlig gruppuppgift2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Bie, K. (2007). Reflektionshandboken. Malmö, Sverige: Gleerups.

Cajvert, L. (2016). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Hedin, A., & Svensson, L. (2011). Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Högskolelag (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgängligt via www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.

Lauvås, P., & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Selander, U-B., & Selander, S. (2015). Professionell handledning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.


Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Vetenskapliga artiklar och rapporter inom ämnesfältet tillkommer.