KURSPLAN
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5 högskolepoäng
Scientific Intermediate Course in Oral Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2021
Kurskod: HVHN11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-09-15
Gäller fr.o.m.: 2021-11-08
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 120 hp inom Tandhygienistprogrammet varav 90 hp ska vara avslutade kurser och inkludera Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en projektplan, individuella/parvisa inlämningsuppgifter och seminarium.

Examinator
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projektplan4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgifter2,5 hpU/G
Seminarium1 hpU/G

Kurslitteratur

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur.

DePoy, E. (2016). Introduction to Research - Understanding and Applying Multiple Strategies. Elsevier Mosby.

Ejlertsson,G. (2019). Statistik för hälsovetenskapen. Studentlitteratur.

Forsberg,C., & Wengström,Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och Kultur.

Henricson. M. (2017). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Studentlitteratur.

Patel,R., & Davidsson,B. (2019). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur.

Wahlgren.L. (2012). SPSS steg för steg. Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet. Tillgänglig via www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.