KURSPLAN
Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap, 7,5 högskolepoäng
Scientific Intermediate Course in Biomedical Laboratory Science, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HVLN13
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-04
Gäller fr.o.m.: 2016-12-12
Version: 7
Diarienummer: 2016/4299-313 Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- forskningsprocessen
- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- kvantitativa och kvalitativa metoder
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- inferensstatistik
- uppläggning av en undersökningsplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Undervisningsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och studiegruppsaktiviteter.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp i biomedicinsk laboratorievetenskap och avslutad Vetenskaplig grundkurs om 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av fyra individuella/gruppvisa inlämningsuppgifter, varav tre redovisas vid seminarier. Dessutom examineras undersökningsplan inför examensarbete vid ytterligare ett seminarium.

Examinator

Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid gruppaktiviteter.

Kurslitteratur

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

DePoy, E. (2015). Introduction to Research - Understanding and Applying Multiple Strategies. Elsevier Mosby. St Louis.

Ejlertsson,G. (2012). Statistikförhälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg,C., & Wengström,Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.

Henricson. M. (2012). Vetenskaplig Teori och metod-från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Patel,R., & Davidsson,B. (2011). Forskningsmetodikensgrunder.Lund: Studentlitteratur.

Wahlgren.L. (2013). SPSS steg försteg. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet.(2002).Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad2016-11-09]. http://www.codex.vr.se.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.