KURSPLAN
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 högskolepoäng
Theory of Science and Scientific Method, 3.8 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HVMS25
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-10-24
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 2
Diarienummer: Jönköping Academy
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- olika forskningsansatser inom förbättringsvetenskapen; kvalitativa, kvantitativa metoder samt mixed methods
- datainsamlings- och analysmetoder utifrån förbättringsvetenskapen
- tillförlitlighet i forskningsprocessen
- forskningsetiska överväganden
- att skriva en forskningsplan

Undervisningsformer

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning), där självstudier kombineras med campusträffar och webbaserade moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp och Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av:
- en skriftlig individuell inlämningsuppgift
- ett muntligt seminarium
- aktivt deltagande vid gruppdiskussion på webbplattform.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination3,8 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarium.

Kurslitteratur

Sohlberg, P. & Sohlberg, BM. (2019). Kunskapens former. Vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik. Stockholm: Liber.
Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Eller
Byrman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber

Senast upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Ytterligare litteratur tillkommer utifrån vald forskningsansats samt vetenskapliga artiklar.