KURSPLAN
Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language I, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: L1SG10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-27
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SS1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva migrationens roll i det svenska samhället
- definiera och beskriva flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk
- beskriva och redogöra för svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
- redogöra för flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling
- redogöra för kartläggningens och bedömningens roll för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling
- redogöra för olika typer av litteracitetspraktiker

Färdighet och förmåga

- jämföra olika strategier för litteracitetspraktiker
- kritiskt tolka styrmedel och organisation av svenska som andraspråk
- tillämpa kunskaper om det svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv i en didaktisk kontext
- tillämpa bedömningsverktyg
- tillämpa digitala verktyg och medier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska den egna kulturen och vad som händer i mötet med andra kulturer
- kritiskt granska didaktiska val i andraspråksundervisning
- kritiskt granska andraspråksundervisning om texttyper
- värdera sakprosans och skönlitteraturens roll i andraspråksundervisning

Innehåll

Delkurs 1. Introduktion till svenska som andraspråk, 7,5 hp
Introduction to Swedish as a Second Language, 7.5 credits

Innehåll
• Migrationens roll i det svenska samhället
• Flerspråkighet och lärande
• Språk i alla ämnen
• Ämnet svenska som andraspråk
• Interkulturella perspektiv

Examination
Examination sker genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell skriftlig tentamen och två seminarier med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Delkurs 2. Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
The Swedish Language System from a Second Language Perspective, 7.5 credits

Innehåll
• Svenska språkets struktur i ett flerspråkigt perspektiv
• Svenska språkets form och funktion

Examination
Examination sker genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell skriftlig tentamen, en muntlig grupptentamen och ett seminarium med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Delkurs 3. Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp
Second Language Acquisition and Assessment of Second Language Development, 7.5 credits

Innehåll
• Flerspråkig litteracitetsutveckling
• Analys och bedömning av andraspråksutveckling

Examination
Examination sker genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell skriftlig tentamen och två seminarier med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Delkurs 4. Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5 hp
The Multilingual Learning Situation, 7.5 credits

Innehåll
• Litteracitetspraktiker
• Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
• Digitala verktyg och medier
• Skönlitteratur, sakprosa och texttyper

Examination
Examination sker genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter och två seminarier med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B med lägst betyget E/Godkänd.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom fem individuella skriftliga inlämningsuppgifter, åtta seminarier med muntlig och skriftlig redovisning samt tre skriftliga tentamina.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på samtliga examinationer där det går att erhålla betyget Väl Godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Introduktion till svenska som andraspråk: Seminarium 11 hpU/G
Introduktion till svenska som andraspråk: Seminarium 21 hpU/G
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Muntlig grupptentamen1 hpU/G
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Seminarium1 hpU/G
Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Seminarium 11 hpU/G
Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Seminarium 21 hpU/G
Den flerspråkiga inlärningssituationen: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 12,5 hpU/G/VG
Den flerspråkiga inlärningssituationen: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22 hpU/G/VG
Den flerspråkiga inlärningssituationen: Seminarium 11,5 hpU/G
Den flerspråkiga inlärningssituationen: Seminarium 21,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1. Introduktion till svenska som andraspråk

Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s.547-577). Studentlitteratur. 30 sidor.

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande - mottagning och inkludering. Natur och kultur. 219 sidor.

Haraldsson Sträng, Monica (2016). Värdegrund och mångkultur i handling - i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter. Liber. 192 sidor.

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (2013). Förord. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 7-19). Studentlitteratur. 12 sidor.

Kästen-Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (Red.) (2018). En bra början. Mottagande och introduktion av nyanlända elever (2. uppl.). Studentlitteratur. 191 sidor.

Lahdenperä, Pirjo (2018). Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling. Skolverket. 12 sidor.

Lorentz, Hans (2018). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola (2. uppl.). Studentlitteratur. 230 sidor.

Otterup, Tore & Kästen-Ebeling, Gilda (Red.) (2018). En god fortsättning. Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Studentlitteratur. 237 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Skönlitteratur enligt lärares anvisning (150-200 sidor).

Referenslitteratur

Stier, Jonas (2019). Kulturmöten (3. uppl.). Studentlitteratur.


Delkurs 2. Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv

Abrahamsson, Niclas (2013). Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 85-120). Studentlitteratur. 35 sidor.

Engstrand, Olle (2007). Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning. Studentlitteratur. 90 sidor.

Enström, Ingegerd (2013). Att undervisa om ord. En studie av lärares behov, förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket. 60 sidor. hdl.handle.net/2077/34261

Enström, Ingegerd (2013). Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s.169-195). Studentlitteratur. 26 sidor.

Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast: tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Studentlitteratur. 183 sidor.

Lindberg, Inger (2017a). Det skolrelaterade ordförrådet ur ett utvecklingsperspektiv. Skolverket. 7 sidor. larportalen.skolverket.se

Lindberg, Inger (2017b). Ordförrådet - en framgångsfaktor. Skolverket. 16 sidor. larportalen.skolverket.se

Lundin, Katarina (2019). Språkets byggstenar. Grammatik och textarbete för lärarstuderande. Studentlitteratur. 146 sidor.

Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun (2012). Lära om språk. Gleerups. 184 sidor.

Riad, Tomas (2018). Uttalsundervisning för unga. Skolverket. 11 sidor. larportalen.skolverket.se

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Liber.

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Övningsbok (3. uppl.). Liber.

Enström, Ingegerd (2016). Ordens värld: svenska ord - struktur och inlärning. Hallgren & Fallgren.


Delkurs 3. Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling

Abrahamsson, Niclas & Hyltenstam, Kenneth (2013). Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 221-257). Studentlitteratur. 36 sidor.

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (Red.) (2014). Tankarna springer före…Att bedöma ett andraspråk i utveckling. HLS förlag. 152 sidor.

Axelsson, Monica & Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2006). Stärkta trådar. Rinkeby språkforskningsinstitut. 89 sidor.

Axelsson, Monika (2010). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I L. Bjar & C. Liberg (Red.). Barn utvecklar sitt språk (s.125-148). Studentlitteratur. 23 sidor.

Damber, Ulla (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 661-684). Studentlitteratur. 23 sidor.

Franker, Qarin (2016). Grundläggande litteracitet för nyanlända elever. Skolverket. 14 sidor. larportalen.skolverket.se

Franker, Qarin (2019). Gränsöverskridande arbete med elevers litteraciteter. I K. Aldén & A. Bigestans (Red.), Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018 (s. 19-40). Liber. 21 sidor.

Olofsson, Mikael & Sjöqvist, Lena (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s.685-723). Studentlitteratur. 38 sidor.

Salameh, Eva-Kristina (2018). Flerspråkig läs- och skrivutveckling. Skolverket. 11 sidor. larportalen.skolverket.se

Saville-Troike, Muriel & Barto, Karen (2017). Introducing Second Language Acquisition (3. uppl.). Cambridge University press. 229 sidor.

Skolverket (2017). Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 1-3. Skolverket. 94 sidor.
Alternativt
Skolverket (2017). Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 4-6. Skolverket. 103 sidor.
Alternativt
Skolverket (2017). Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan. Skolverket. 118 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Artiklar i samråd med lärare (ca 200 sidor).

Referenslitteratur

Skolverket (2016). Kartläggning av nyanländas kunskaper.
bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start


Delkurs 4. Den flerspråkiga inlärningssituationen

Basaran, Hülya & Gard, Tobias (2019). Läslust och litteracitet i en digital tid. I K. Aldén & A. Bigestans (Red.). Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018. Liber. 10 sidor.

Boglind, Ann & Olofsson, Mikael (2017). Nyanlända elever och skönlitteratur. Skolverket. 14 sidor. larportalen.skolverket.se.

Gibbons. Pauline (2018). Stärk språket, stärk lärandet (5. uppl.). Hallgren & Fallgren. 230 sidor.

Kaya, Anna (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. Natur & Kultur. 244 sidor.

Laursen, Helle Pia (Red.). (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Studentlitteratur. 331 sidor.

Olvegård, Lotta (2017). Läsa och tolka läromedelstext. Skolverket. 10 sidor. larportalen.skolverket.se

Rehman, Karin (2017). Texttyper i grundläggande litteracitetsundervisning. Skolverket. 10 sidor. larportalen.skolverket.se

Rowsell, Jennifer (2019). How to redefine litteracies in a digital age. I K. Aldén & A. Bigestans (Red.). Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018. Liber. 11 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Artiklar i samråd med lärare (ca 200 sidor).

Skönlitteratur i samråd med lärare (ca 100 sidor).

Referenslitteratur

Löthagen, Annika & Staaf, Jessica (2009). Skön litteratur: vägar till läslust och språkutveckling. Hallgren & Fallgren.

Referensmaterial

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen