KURSPLAN
Amerikansk kristendom: historia, religion och politik, 7,5 högskolepoäng
American Christianity: History, Religion and Politics, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LAKK10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: RV1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Religionsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för den historiska utvecklingen av USAs kristna historia samt för utvecklingen av olika kyrkor och samfund
- identifiera skillnader och likheter mellan olika nordamerikanska kristna grupper och rörelser
- redogöra för vetenskaplig terminologi och teori rörande nordamerikansk kristendom

Färdighet och förmåga

- jämföra kristendomens roll i olika nordamerikanska historiska skeenden
- förklara några kristna gruppers förhållningssätt till olika politiska frågor
- tillämpa grundläggande vetenskaplig terminologi på några specifika kristna rörelser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över olika nordamerikanska kristna samfund och deras inflytande på det omgivande samhällets politik och kultur
- problematisera relationen mellan religion och politik i USA på ett vetenskapligt och nyanserat sätt

Innehåll

• Historisk genomgång av olika kristna inriktningars framväxt i USA
• Kristendomen i relation till slaveri och medborgarrättsrörelsen
• Den kristna högern och dess roll i nordamerikansk kultur och politik
• Religiösa teman i samtida politisk debatt: evolutionslära, abortlagstiftning, utbildning, relationen till Israel, rasism och nationalism
• Den nordamerikanska sekularismen och relationen mellan kyrkan och staten
• Samhällsvetenskapliga perspektiv på kristna rörelser och deras utveckling

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella studier. I kursen används även en del visuellt material såsom dokumentärer.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 30 hp inom humaniora, samhällsvetenskapliga studier eller motsvarande

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett seminarium och tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom VG på minst 5 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 11,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 33,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Evans, Christopher H. (2013). Histories of American Christianity: An Introduction. Waco: Baylor University Press. 415 s.

Finke, Roger & Stark, Rodney (2005). The Churching of America, 1776-2005: Winners and Losers in Our Religious Economy. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press. 347 s.

Miller, Stephen P. (2014). The Age of Evangelicalism: America's Born-again Years. Oxford: Oxford University Press. 221 s.

Artiklar och annat skriftligt material tillkommer om ca 100 s. Dessutom tillkommer visuellt material (tv-dokumentärer) om ca 3 timmar.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen