KURSPLAN
Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 högskolepoäng
Work and Organisational Psychology, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LAOG19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-06-11
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande organisationsprinciper
- förklara några vanliga karriärteorier
- redogöra för de för arbetslivet vanligaste och mest relevanta motivationsteorierna
- elementärt beskriva modeller och teorier om arbetsrelaterad hälsa, ohälsa, prestationer och ledarskap
- redogöra för den psykologiska dynamiken i organisationsförändringar och dess påverkan på medarbetarna
- redogöra för och diskutera arbetsrelaterade attityder
- redogöra för och diskutera likheter och skillnader mellan olika organisationskulturer
- redogöra för och diskutera metoder, processer och hjälptekniker inom området organisationsutveckling
- redogöra för och diskutera centrala arbetsrelaterade mänskliga värden samt kunna sätta dem i relation till arbetslivets utveckling

Färdighet och förmåga

- använda för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- sammanfatta de vanligaste metoderna för arbetsutformning och principerna bakom dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera arbets- och organisationspsykologiska teoribildningar och ställa dem i relation till praktiska arbetsplatsfrågor

Innehåll

• Organisationsprinciper
• Prestation, hälsa och ledarskap
• Arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder
• Arbetsrelaterade livsvärden
• Arbetsutformning
• Organisationsutveckling
• Organisationsklimat och organisationskultur

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Aronsson, Gunnar, Hellgren, Johnny, Isaksson, Kerstin, Johansson, Gunn, Sverke, Magnus & Torbiörn, Ingemar (2012 eller senare upplaga). Arbets- och organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur och Kultur. 464 s.

Noe, Raymond. A., Hollenbeck, John. R., Gerhart, Barry & Wright, Patrick. M. (2007 eller senare upplaga). Fundamentals of human resource management. (6th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin. 568 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.