KURSPLAN
Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 högskolepoäng
Preschool Teaching and Learning I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LD1K17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-14
Reviderad av: Utbildningschef 2020-10-07
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för teoretiska och praktiska kunskaper inom det förskolepedagogiska området
- redogöra för kunskaper om förskoledidaktik avseende praktiska och estetiska lärprocesser
- identifiera olika lekteorier och lekens betydelse för barns utveckling och lärande
- beskriva den pedagogiska miljöns betydelse för lek och lärande

Färdighet och förmåga

- reflektera över hur demokratiska värderingar skapar förutsättningar för att alla barn ska få möjlighet att leka, lära och utvecklas
- tillämpa hur digitala medier kommunicerar verksamhetens mål inbegripet förskolans värdegrund och mänskliga rättigheterna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska och reflektera över vetenskapliga och etiska aspekter i förskolans verksamhet

Innehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 hp:
Delkurs 1: Lek, lärande och estetiska uttrycksformer 1, 7,5 hp
Delkurs 2: Projekt och temaarbete 1, 7,5 hp

Delkurs 1: Lek, lärande och estetiska uttrycksformer 1, 7,5 hp
Play, Learning and Aestetic Expression in Preschool Education 1, 7.5 credits

Innehåll
Delkurs 2: Projekt och temaarbete 1, 7,5hp
Project and Thematically-Oriented Approaches in Preschool Education 1, 7.5 credits

Innehåll

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i förskollärarutbildningen vid Jönköping University eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom processinriktad gruppredovisning, seminarium, individuell skriftlig tentamen, processinriktad gruppredovisning samt individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Examinationer har inslag av processinriktat arbetssätt, vilket innebär att deltagande i dessa processer krävs för att bli godkänd på examinationen. Gruppexaminationer kan i förekommande fall endast omexamineras nästa gång kursen genomförs

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd på kursens samtliga examinationsmoment. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på de examinationsmoment där detta betyg kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Lek, lärande och estetiska uttrycksformer: Gruppredovisning2,5 hpU/G
Lek, lärande och estetiska uttrycksformer: Seminarium2,5 hpU/G
Lek, lärande och estetiska uttrycksf.: Ind. skrift. uppg.2,5 hpU/G/VG
Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen2 hpU/G
Projekt och temaarbete: Gruppredovisning3 hpU/G/VG
Projekt och temaarbete: Ind skriftlig inlämningsuppgift2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alnervik, Karin, Öhman, Charlotte, Lidén, Eva & Nilsson, Monica (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Journal of Nordic Early Childhood Education Research Vol. 17(8), p. 1-12

Dolk, Klara (2013). Bångstyriga barn - Normer och delaktighet i förskolan. Stockholm: Ordfront. 299 s.

Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (2020). Att bli förskollärare - Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber. 265 s.

Eriksson Bergström, Sofia. (2017). Rum, barn och pedagoger. Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar. Stockholm: Liber. 157 s.

Fredriksen, C. Biljana (2015). Förstå med kroppen - Barns erfarenheter som grund för allt lärande. Stockholm: Liber. 366 s.

Furness, Karin (2017). Formulera. Bild och Projekt i förskolan. Stockholm: Liber. 262 s.

Hedenkvist, Ewa, Lorentzson, Bettan & Meyer, Camilla (2018). Bygga en plats för möten - ett projekt i nära relation med omvärlden. Stockholm: Lärarförlaget. 164 s.

Hjälmeskog, K., Andersson, K., Gullberg, A., & Lagrell, K. (2020). Didaktik i förskolan. Gleerups. kap. 1-4

Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet - några perspektiv. Stockholm: Liber. 120 s.

Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (2003). I lekens värld. (2:a uppl.) Stockholm: Liber. 144 s.

Lökken, Gunvor, Haugen, Synnöve & Röhtle, Monika (2005). Småbarnspedagogik: - fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber. 270 s.

Nilsson, Monica, Granqvist, Anna-Karin, Johansson, Elin, Thure, Jeanette, & Ferholt, Beth. (2017). Lek, lärande och lycka! Lek och utforskande i förskolan. Malmö: Gleerups. 100 sidor.

Persson, Sven & Gustafsson, Lars H. (2016). Omsorg; kärlek, medkänsla och noggrannhet. I Riddersporre, Bim & Bruce, Barbro (Red.), Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (s. 15-31). Stockholm: Natur & Kultur. 16 s.

Pramling-Samuelsson, Ingrid & Asplund-Carlsson, Maj (2014). Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 256 s.

Pramling Samuelsson, Ingrid. (2017). Utvecklingspedagogik - ett sätt att arbeta både målmedvetet och med barns perspektiv. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 91-110). Stockholm: Natur & Kultur.

Pramling, Niklas & Wallerstedt Cecilia. (2019). Lekresponsiv undervisning - ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan. Forskning om undervisning och lärande, 1(7), 7-22.
https:forskul.se/wp-content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s7-22.pdf

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2018).
Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i pedagogiskt arbete.// (2:a uppl.) Stockholm: Liber. 209 s.


Styrdokument samt valda artiklar i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter tillkommer. Ca 100 s.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.
Referensmaterial

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns i kursens aktivitet på lärplattformen.