KURSPLAN
Digitalfoto, 7,5 högskolepoäng
Digital Photography, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LDIB18
Fastställd av: Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 2007-12-06
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 3
Diarienummer: HLK 2016/4778-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse

- ha förståelse för hur fotografier används i olika medier
- ha förståelse för etiska problem som kan uppstå med digital bildbehandling

Färdighet och förmåga

- ha förmågan att på ett medvetet sätt hantera kameran och fotografera bilder med hög kvalitet i olika situationer och efter uppställda krav
- ha förmågan att efterbehandla sina egna foton digitalt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa ett reflekterande förhållningssätt till bilders estetik

Innehåll

• Grunder i fotografering och kamerateknik
• Digital bildbehandling och arbetsflöde
• Bildteori
• Etiska frågor kring bildmanipulation

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och workshops/laborationer med tillämpningsuppgifter. Föreläsningar i videoform förekommer. Undervisningen kräver aktiv närvaro och engagemang.
I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser inom programmets huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap med minst 37,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.


En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av kursansvarig eller av vd utsedd ansvarig då kursansvarig även är examinator.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Kursen examineras genom

• individuellt fotoprojekt
• två individuella fotouppgifter
• tre individuella bildbehandlingsuppgifter

För att få G på kursen krävs minst G på samliga moment. För att få VG på kursen krävs VG på fotoprojektet och på momentet bildbehandlingsuppgift 2 och 3 samt G på resterande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Fotoprojekt1,5 hpU/G/VG
Fotouppgift 1 och 22 hpU/G
Bildbehandlingsuppgift 11 hpU/G
Bildbehandlingsuppgift 2 och 33 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bergström, Bo (2015) Effektiv visuell kommunikation. Carlsson. 319 sidor.

Kinnås, Bosse (2015). Full koll på Photoshop. HME Publishing. 159 sidor.

Segeholm, Göran (2008). Konsten att ta vinnande bilder. Pagina. 208 sidor.

Artiklar och webbplatser

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen.