KURSPLAN
Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng
English, 1-30 credits, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LE1G18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-11-06
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 6
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: EN1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Engelska

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa grundläggande ämneskunskaper med avseende på engelsk språkfärdighet, grammatik, fonetik, engelskspråkig litteratur samt engelskspråkiga kulturer och samhällsförhållanden utifrån tillämpliga metoder och på vetenskaplig grund
- visa kännedom om grundläggande språkfärdighetsrelaterade skillnader mellan engelska och andra språk, framförallt svenska
- redogöra för centrala aspekter av engelskans grammatiska strukturer inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik
- visa kännedom om grundläggande perspektiv på engelskspråkig litteratur och kultur
- visa förtrogenhet med samhällsförhållanden, språklig variation samt populärkulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder och kulturer

Färdighet och förmåga
- visa god kommunikativ och analytisk förmåga i tal och skrift
- söka och värdera information med anknytning till ämnesområdet
- behärska grundläggande för syfte, mottagare och situation anpassad engelska i tal och skrift med beaktande av källkritiskt relevanta hänsynstaganden
- behärska grunderna i det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik
- tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder
- analysera skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens engelskspråkiga länder och kulturer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- beakta ett övergripande jämställdhets- och mångfaldsperspektiv

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:
Språkfärdighet (7,5 hp)
Engelskspråkig litteratur och kultur 1 (7,5 hp)
Grammatik och fonetik (7,5 hp)
Kultur och Samhälle (7,5 hp)

Språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Language Proficiency 1 (7.5 credits)

Innehåll
• Studium av engelskans språkliga strukturer samt skillnader mellan engelska och andra språk, framförallt svenska
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar med fokus på produktion, reception och interaktion med avseende på olika texttyper och med beaktande av källkritiskt relevanta hänsynstaganden

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
• Skriftlig inlämningsuppgift 3 hp (U/G/VG)
• Muntlig presentation 3 hp (U/G/VG)
• Språkfärdighetsprovet VOC/MCT 1,5 hp (U/G)

Engelskspråkig litteratur och kultur 1 (7,5 hp)
Literature in the English Language 1 (7.5 credits)

Innehåll
• Studium av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder
• Studium av skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens engelskspråkiga länder och kulturer
• Textanalytiska uppgifter med beaktande av sociala och kulturella aspekter, inbegripet genus och mångfald i anslutning till studerade skönlitterära texter

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
• Skriftlig inlämningsuppgift 4 hp (U/G/VG)
• Skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp (U/G/VG)
• Seminarium 2 hp (U/G)

Grammatik och fonetik (7,5 hp)
Grammar and Phonetics (7.5 credits)

Innehåll
• Studium av engelskans grammatiska strukturer inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik
• Studium av det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
• Skriftlig tentamen 6 hp (U/G/VG)
• Skriftlig tentamen 1,5 hp (U/G/VG)

Kultur & Samhälle (7,5 hp)
Culture & Society (7.5 credits)

InnehållExamination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
• Skriftlig inlämningsuppgift 5 hp (U/G/VG)
• Muntlig presentation 2,5 hp (U/G/VG)

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B. Dispens från kravet i Svenska medges.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För examinationsformer se varje delkurs. Samtliga examinationsmoment bedöms individuellt.

God språkbehandling i tal och skrift krävs i samtliga ovanstående examinationsmoment. För att erhålla betyget G på hela kursen krävs att samtliga ovanstående examinationsmoment, angivna per delkurs, är fullgjorda och godkända. För att erhålla betyget VG krävs att minst 21 hp utgörs av betyget VG.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Språkfärdighet 1: Skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Språkfärdighet 1: Muntlig presentation3 hpU/G/VG
Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT1,5 hpU/G
Engelskspråkig lit. och kultur 1: Skriftl. inlämningsuppg.4 hpU/G/VG
Engelskspråkig lit. och kultur 1: Skriftl. inlämningsuppg.1,5 hpU/G/VG
Engelskspråkig lit. och kultur 1: Seminarium2 hpU/G
Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik6 hpU/G/VG
Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik1,5 hpU/G/VG
Kultur & Samhälle: Skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Kultur & Samhälle: Muntlig presentation2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk utbildning i ämnet engelska.

Kurslitteratur

Språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Björk, Lennart och Christine Räisänen. (2003). Academic Writing. A University Writing Course.
Lund: Studentlitteratur. 399 sidor (läses i urval).

Estling Vannestål, Maria. (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective.
Lund: Studentlitteratur. 586 sidor (läses i urval).

Urval av texter och övningar (ca 90 sidor).

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelsk språkfärdighet (ca 20 sidor).

Valfri ordbok/valfritt lexikon som väljes i samråd med undervisande lärare.

Engelskspråkig litteratur och kultur 1 (7,5 hp)
Andersson Hval, Ulrika; Alastair Henry och Catharine Walker Bergström. (2013). Postcolonial Texts & Events: Cultural Narratives from the English-Speaking World. Lund: Studentlitteratur. 410 sidor. Läses i urval.

Achebe, Chinua. (1996). Things Fall Apart. Oxford: Heinemann. 148 sidor.

Dimaline, Cherie (2017). The Marrow Thieves. Toronto: Cormorant Books. 231 sidor.

Goto, Hiromi. (1997). Chorus of Mushrooms. London: The Women’s Press Ldt. 221 sidor.

Ishiguro, Kazuo. (2005). Never Let Me Go. London: Faber & Faber. 282 sidor.

Klarer Mario. (2004). An Introduction to Literary Studies. London: Routledge. 169 sidor.

Luhrmann, Baz. (2008). Australia. Twentieth Century Fox Film Corporation. Film.

Proulx, Annie. (1997). Brokeback Mountain. New York: Scribner. 55 sidor.

Urval av noveller och poesi (ca 60 sidor).

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelskspråkig litteratur och kultur (ca 20 sidor).

Grammatik och fonetik (7,5 hp)
Estling Vannestål, Maria. (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. 586 sidor.

Sylvén, Liss Kerstin. (2013). The Ins and Outs of English Pronunciation: An Introduction to Phonetics. Lund: Studentlitteratur. 108 sidor.

Kultur & Samhälle (7,5 hp)
Alastair, Henry & Catharine Walker Bergström (2012). Texts & Events: Cultural Narratives of Britain and the United States. Revised edition. Lund: Studentlitteratur. 474 sidor (läses i urval).

Andersson Hval, Ulrika; Alastair Henry och Catharine Walker Bergström. (2013). Postcolonial Texts & Events: Cultural Narratives from the English-Speaking World. Lund: Studentlitteratur. 410 sidor (läses i urval).

Aktuella texter, nätbaserat material och film som behandlar samhällsförhållanden i olika engelskspråkiga länder och kulturer.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen