KURSPLAN
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6, 7,5 högskolepoäng
English I, Language Proficiency for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LE1K19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-10-22
Reviderad av: 2019-12-02
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för engelskans grundläggande språkliga strukturer
- redogöra för grundläggande språkfärdighetsrelaterade skillnader mellan engelska och svenska
- visa insikt i språkfärdighetsrelaterade aspekter av det mångkulturella klassrummet

Färdighet och förmåga

- uttrycka sig på engelska i tal och skrift på grundläggande nivå, anpassat efter syfte, mottagare och situation
- på ett grundläggande sätt tillämpa ämnesdidaktiskt relevanta teorier och metoder med avseende på språkfärdighet inom engelskundervisningen för årskurs 4-6 utifrån alla elevers behov och förutsättningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa god förmåga att i det språkdidaktiska yrkesutövandet göra bedömningar och ställningstaganden utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på målspråket.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i grundlärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell redovisning.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs att minst 6 hp utgörs av betyget Väl godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Individuell redovisning1,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Estling Vannestål, Maria (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. 544 s. (läses i urval)

Lundahl, Bo (2014). Texts, Topics and Tasks: Teaching English in Years 4-6. Lund: Studentlitteratur. (läses i urval)

Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. http:/ /www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Thornbury, Scott (2005). How to Teach Speaking. London: Longman. 156 s.

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelsk språkfärdighet och ämnesdidaktik

Valfri ordbok/valfritt lexikon som väljes i samråd med undervisande lärare

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen.