KURSPLAN
Examensarbete för grundlärare 4-6, 15 högskolepoäng
Degree Project for Teachers in Primary School Years 4-6, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LE4T27
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-14
Reviderad av: Utbildningschef 2018-09-07
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1E

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa sådana kunskaper i ämnesdidaktik, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för undervisning och lärande inom ett ämnesområde som studenten själv väljer inom matematik, svenska, engelska, samhällsorienterande ämnen eller naturorienterande ämnen
- visa kännedom om vetenskapsteori och olika forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen

Färdighet och förmåga

- granska och värdera pågående verksamhet i grundskolans år 4-6 och visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och annan information för att därigenom kunna bidra till verksamhetsutvecklingen och till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Innehåll

Undervisningsformer

Examensarbetet genomförs enskilt. Arbetet bedrivs genom självständiga studier med stöd av handledning i grupp. Under kursen förväntas studenterna kontinuerligt läsa och kritiskt granska varandras arbete. Vid kursens slut bildas examinationsgrupper som leds av en examinator. Kursansvarig utser opponenter inom examinationsgruppen. Mer detaljerad information om arbetsprocessen och riktlinjer för oppositionsseminaret ges i separat studieplan.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 165 hp inom grundlärarprogrammet varav Självständigt arbete för grundlärare 4-6 ska ingå. Genomgången kurs Utvärdering och utveckling och VFU IV för grundlärare 4-6 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras på grundval av examensarbetet, försvar av examensarbetet vid slutseminariet och opposition på annat examensarbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats115 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel Løkensgard, Torlaug (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 223 s.

Nilholm, Claes (2016). Teori i examensarbetet - en vägledning för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN:9789144112640, 163 s.

Språkrådet (2017 eller senare). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 264 s.

Relevant vetenskaplig litteratur utifrån ämnesområde, vetenskaplig teori och metod väljs i samråd med handledare.

För inläsning av ev. tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Referenslitteratur
Backman, Jarl (2016). Rapporter och uppsatser (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329. 223 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.