KURSPLAN
Examensarbete i psykologi, 15 högskolepoäng
Degree Project, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LEPP19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-26
Reviderad av: Utbildningschef 2020-12-03
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva och förklara psykologisk forskning och ämnesområdets teoribildning
- identifiera och definiera ett aktuellt personalvetenskapligt forskningsområde relaterat till psykologisk forskning
- redogöra för och praktiskt kunna tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder typiska för psykologi

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt, skriftligt och muntligt, formulera och motivera ett valt forskningsproblem med utgångspunkt från teoretiska, metodologiska och etiska överväganden
- demonstrera en förmåga att praktiskt och systematiskt kunna genomföra en empirisk studie med alla de överväganden som ingår i en sådan
- kunna framställa en för psykologi korrekt skriven akademisk och välkommunicerande text enligt gällande formella regler

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kritiskt försvara samt granska eget och andras empiriska arbeten
- kunna bedöma en studie med utgångspunkt från gällande etiska regler
- visa förmåga att bedöma värdet av ett empiriskt arbete i förhållande till annan forskning på samma område

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av handledning i grupp och individuellt samt avslutande seminarium.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 112,5 hp inom HR-programmet varav 52,5 hp av dessa ska vara inom psykologi inluderande godkänt resultat från Vetenskapsteori och metod, psykologi I, 7,5 hp och Tillämpningsarbete psykologi 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom ska kursen Vetenskapsteori och metod, psykologi II, 7,5 hp vara genomförd.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt examensarbete. Betyget utgörs av en sammanvägning av uppsatsen, oppositionsförförandet, graden av individuellt initiativtagande som bedömt av handledaren enligt kriterier och principer som meddelas alla studenter vid kursstart.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examensarbete15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th Edition). Washington, DC: American Psychological Association

Vetenskapsrådet (2002 eller senare). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Referenslitteratur
All litteratur som tidigare are använts i de två kurserna för vetenskaplig metod i psykologi

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.