KURSPLAN
Historia för ämneslärare 7-9, 61-90 hp, 30 högskolepoäng
History for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LH7T21
Fastställd av: Utbildningschef 2020-12-01
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för forskningsläget inom ett historiedidaktiskt ämnesområde som studenten själv väljer
- beskriva och redogöra för det valda ämnesområdets relevans för yrkesutövningens teori och praktik
- redogöra för relevant forskningsmetodik samt dess betydelse för kommande yrkesutövning

Färdighet och förmåga

- identifiera sitt informationsbehov, söka information och värdera sökresultat utifrån valt ämnesområde
- urskilja och tillämpa relevanta vetenskapliga metoder
- formulera väl avgränsade vetenskapliga frågeställningar samt tillämpa genomtänkta metoder för att besvara dessa
- författa en vetenskaplig uppsats med beaktande av korrekt språkbruk samt ämnesrelevant referenshantering i det akademiska skrivandet
- relatera forskningsresultat till aktuella styrdokument, olika pedagogiska och didaktiska perspektiv samt skolans värdegrund

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över andras och egna forskningsresultat och deras relevans för yrkesprofessionen
- kritiskt värdera och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten
- kritiskt reflektera över forskningsresultat i relation till styrdokument, skolans värdegrund och den pedagogiska och didaktiska praktiken
- identifiera och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap

Innehåll

Delkurs 1: Examensarbete I, 15 hp
Degree Project I, 15 credits

Innehåll
• Utformande av forskningsplan
• Informationssökning
• Vetenskapligt skrivande
• Kritisk granskning av vetenskapliga texter
• Författande och försvarande av vetenskaplig litteraturstudie

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom ett examensarbete, försvar av detta vid ett seminarium och opposition på annan students arbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Delkurs 2: Examensarbete II, 15 hp
Degree Project II, 15 credits

Innehåll
• Planering och genomförande av vetenskaplig studie
• Kritisk granskning av vetenskapliga texter
• Författande och försvarande av vetenskaplig uppsats

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Delkursen examineras ett examensarbete, försvar av detta vid ett seminarium och opposition på annan students arbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 150 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Historia 1-60 hp måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två examensarbeten.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Examensarbete I15 hpU/G/VG
Delkurs 2: Examensarbete II15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. 877 s.

Dahlgren, Stellan & Florén, Anders (2011). Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Studentlitteratur. 178 s.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Liber. 263 s.

Övrigt litteratur bestäms i samråd med handledare och/eller examinator.


Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på lärplattformen.