KURSPLAN
Historia: Imperialism och världskrig, 1880-1945, 7,5 högskolepoäng
History: Imperialism and World War, 1880-1945, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2021
Kurskod: LHIG11
Fastställd av: Utbildningschef 2021-03-01
Gäller fr.o.m.: 2021-08-23
Version: 1
Diarienummer: JU 2021/1262-113
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för den aktuella historiska epoken och den historiska utvecklingen i såväl internationell som svensk historia
- redogöra för historievetenskaplig och historiedidaktisk problemorientering kopplad till den aktuella perioden

Färdighet och förmåga

- tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av historiska källor
- anlägga ett historiekulturellt perspektiv på den aktuella perioden samt kunna reflektera kring detta

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera kring hur en historisk problematik kan betraktas ur olika perspektiv
- kritiskt reflektera kring hur olika betraktelsesätt på historien kan komma till uttryck i skiftande beskrivningar och tolkningar
- kritiskt reflektera kring historieämnets såväl historiska som nutida samverkan med det omgivande samhället

Innehåll

• Översikt av den historiska utvecklingen från ca 1880 fram till ca 1945
• Historievetenskaplig teori och metod
• Historiekultur kring denna del av historien

Undervisningsformer

Undervisningen sker helt på distans.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst betyget Godkänd på samtliga examinationer. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 10,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 31 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 45 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Gustafsson, Harald (2017). Nordens historia. Lund: Studentlitteratur. 80 s.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2015). Det svenska samhället 1720–2014. Lund: Studentlitteratur. 140 s.

McKay, John P, Wiesner-Hanks, Merry E., Buckley Ebrey, Patricia, Beck, Roger B., Dávila, Jerry & Haru Crowston, Clare (2017). A History of World Societies [combined]. Boston: BedfordStMartin’s. 230 s.

Rydström, Jens & Tjeder, David (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. Lund: Studentlitteratur. 160 s.

Kompendiematerial (tillhandahålles via kursens lärplattform). Ca 350 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns i kursens aktivitet på lärplattformen Canvas.