KURSPLAN
Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder, 15 högskolepoäng
Identity, Culture and Society. Sociological Perspectives and Methods, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LIKG18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-11
Gäller fr.o.m.: Våren 2018
Version: 1
Diarienummer: HLK 2017/4013-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SO1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om och förståelse för socialpsykologiska teorier och metoder
- visa kunskap om och förståelse för social perception och social kognition
- visa kunskap om och förståelse för konformitet och grupprocesser
- visa kunskap om och förståelse för aggression och konflikter
- redogöra för vad som kännetecknar sociologiska forskningsmetoder
- redogöra för metodologiska aspekter utifrån ett sociologiskt perspektiv
- identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet

Färdighet och förmåga

- tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- tillämpa teoretiska kunskaper i kritisk analys av sociala situationer
- planera och genomföra olika former av datainsamling
- analysera olika former av data med hjälp av relevanta analysmetoder
- presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera vardagliga situationer och ställa dem i relation till socialpsykologiska teorier
- reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker på distans och studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i två delar:

Socialpsykologiska perspektiv 7,5 hp examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms med U, G eller VG samt seminariedeltagande som bedöms med U eller G. För att erhålla betyget G krävs minst G på både individuella skriftliga inlämningsuppgifter och seminariedeltagandet. För VG krävs dessutom VG på individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Sociologisk metod 7,5 hp examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms med U, G eller VG samt seminariedeltagande som bedöms med U eller G. För att erhålla betyget G krävs minst G på både individuella skriftliga inlämningsuppgifter och seminariedeltagandet. För VG krävs dessutom VG på individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget godkänt på hela kursen krävs minst G på båda examinationerna och för betyget Väl Godkänt krävs VG på båda examinationerna.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Socialpsykologiska perspektiv7,5 hpU/G/VG
Sociologisk metod7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ambjörnsson, Ronny (2011). Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Atlas vintage. 121 s.

Aronson, Eliot, Wilson, Timothy D. & Akert, Robin M. (2007 eller senaste upplagan). Social psychology. Upper Saddle River, NY: Pearson Education. 500 s.

Bjereld, Ulf, Demker Marie & Hinnfors Jonas (2013). Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur. 165 s.

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 690 s.

Goffman, Erving (2014). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Lund: Studentlitteratur. 175 s.

Milgram, Stanley (2009). Obedience to Authority. An Experimental View. New York: Harper Perennial Modern Classics. 256 s.

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet http:www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Cirka 50 s.

Referenslitteratur:

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. //Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).