KURSPLAN
Kompletterande ämnesstudier I, 7,5 högskolepoäng
Supplementary Subject Studies I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LK1N14
Fastställd av: VD 2014-04-16
Reviderad av: Utbildningschef 2018-05-23
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 2
Diarienummer: 14/1420-1.2.2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Kursens syfte är att kunna komplettera tidigare ämnesstudier där något eller några moment saknas, omfattande maximalt 7,5 hp, och där de kurser där dessa moment ingick inte längre erbjuds.

Innehåll

Kursens innehåll bestäms med utgångspunkt i vad som saknas i tidigare, ej godkända delar i tidigare kurser. För varje student görs en individuell studieplan.

Undervisningsformer

Kursens undervisningsformer kan variera beroende på de behov av kompletteringar som föreligger.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Behörig är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation för lärare eller förskollärare om han eller hon
1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare eller förskollärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare enligt förordningen nedan, och
2. är verksam som lärare eller förskollärare hos en huvudman inom skolväsendet.
Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 120 högskolepoäng. För förskollärarexamen gäller kravet sådan omfattning att förskollärarexamen kan uppnås inom ramen för 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Behörighet för utbildning regleras i särskild förordning (SFS 2011:689 ändrad t.o.m. SFS 2013:831 med senare ändringar).

Behörig är också den som antagits enligt tidigare förordningar gällande VAL-projektet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygsskalan följer den betygskala som fanns i den kurs som kompletteras.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen ges för studenter som antagits i VAL-projektet. För varje student upprättas en individuell studieplan med utgångspunkt i tidigare studier och lärarerfarenhet.

Vid godkänt resultat tillgodoräknas kursen i tidigare oavslutad kurs.

Kurslitteratur

Kurslitteratur följer den litteratur som fanns i den kurs som ska kompletteras.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.