KURSPLAN
Kommunikation och organisation, 7,5 högskolepoäng
Communication and Organisation, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LKOK18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-29
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva hur en organisation fungerar med fokus på struktur, kanaler och kultur (Examination 2)
- redogöra för betydelsen av Crisis Management/krishantering i organisationer (Examination 2)
- redogöra för olika organisationers kommunikationsarbete i praktiken (Examination 1)

Färdighet och förmåga

- identifiera och analysera vissa av mekanismerna bakom individers och gruppers sociala samspel (Examination 1)
- kritiskt analysera omvärlden utifrån grundläggande dimensioner och modeller, samt kunna förklara varumärkeskommunikationens förutsättningar (Examination 2)
- identifiera och analysera kommunikationsjuridiska problem (Examination 2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera professionellt kommunikationsarbete i praktiken med utgångspunkt i forskningen inom området (Examination 1)

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och genomgångna kurser i Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första termin eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

1. Fältstudie i team, 2,5 hp (U/G)
2. Individuell skriftlig tentamen, 5 hp (U/G/VG)

För att erhålla slutbetyget VG krävs VG på den individuella skriftliga tentamen.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.
Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Fältstudie i team2,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Amnéus, Anders (2011). Allt du behöver veta om Varumärken. Malmö: Liber. 144 sidor.

Angelöw, Bosse, Jonsson, Thom & Stier, Jonas (2015). Introduktion till socialpsykologi. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 287 sidor.

Erikson, Peter (2017). Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer. (8. uppl.). Malmö: Liber. 327 sidor.

Genf, Linda & Laurent, Johanna (2014). Omvärldsanalys i praktiken. Malmö: Liber. 182 sidor.

Artiklar ca 50 s.

Referenslitteratur:

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).