KURSPLAN
Kulturmöten och interkulturell pedagogik, 5 högskolepoäng
Cultural Encounters and Intercultural Education, 5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LKPR27
Fastställd av: VD 2017-05-15
Gäller fr.o.m.: Hösten 2017
Version: 1
Diarienummer: 2017/2325-313
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- beskriva hur förutsättningar för lärande och delaktighet skapas för nyanlända i relation till vetenskaplig forskning
- beskriva innebörden av ett mångkulturellt samhälle kopplat till skolans värdegrund
- redogöra för betydelsen av interkulturell kompetens i mellanmänskliga relationer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- identifiera, analysera och möta elevers varierande behov och förutsättningar i en mångkulturell miljö, samt tillvarata elevers olikheter som en resurs

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- kritiskt värdera och diskutera olika förutsättningar för människor som invandrar till Sverige, utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av människors lika värde och rätt till delaktighet
- kritiskt reflektera över sitt eget förhållningssätt och sina egna värderingar, samt visa empatisk förmåga i mötet med människor från andra kulturer

Innehåll

Konflikter och socialpsykologiska processer
Skolans värdegrund
Interkulturell kompetens
Nyanländas lärande
Värderingar, förhållningssätt och bemötande

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.
I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Förkunskapskrav

Behörighet för utbildning regleras i särskild förordning (SFS 2011:686 med senare ändringar). Behörig är också den som antagits enligt tidgare förordningar gällande VAL-projektet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationsmoment samt god språkbehandling i tal och skrift. För betyget Väl Godkänd krävs, förutom det som krävs för betyget Godkänd, VG på individuell, skriftlig uppgift. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Litteraturseminarier2,5 hpU/G
Individuell skriftlig uppgift12,5 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Dimenäs, Jörgen (Red.) (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod. Stockholm: Liber. (valda delar, ca 20-25 sidor)

Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (Red.). (2016). Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber. (245 sidor)

Lorentz, Hans (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens. Integration i dagens skola. Lund: Studentlitteratur. (200 sidor)

Skolverket. (2015). Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Skolverket. (82 sidor)

Läroplaner för det offentliga skolväsendet.

En av följande skönlitterära böcker väljs:
Becevic, Zulmir (2008). Resan som började med ett slut. Stockholm: Alfabeta.

Can, Mustafa. (2006). Tätt intill dagarna. Berättelsen om min mor. Stockholm: Nordstedts.

Hetekivi Olsson, Eija (2015). Ingenbarnsland. Stockholm: Nordstedts.

Referensmaterial

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden. http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).