KURSPLAN
Kreativt skrivande - litterär gestaltning I, 15 högskolepoäng
Creative Writing I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LKSG10
Fastställd av: Utbildningschef 2019-11-25
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: SV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förstå och övergripande beskriva grundläggande teorier om skrivande och kreativitet
- förstå den skönlitterära prosaberättelsens uppbyggnad och struktur och visa detta i inlämnade texter

Färdighet och förmåga

- framställa kortare skönlitterära texter där prosans berättartekniska grunder utforskas
- utveckla egen text med hjälp av respons
- uttrycka teoretiskt underbyggd och mottagaranpassad läsarrespons

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- analysera och diskutera egen och andras text ur ett gestaltande och språkligt perspektiv
- bearbeta sina texter och motivera valen som tagits i förändringsprocessen
- motivera valen som gjorts i bearbetningen av egenproducerad text

Innehåll

• Skrivlaborationer utifrån grundläggande berättartekniska verktyg
• Novellens uppbyggnad och form
• Att läsa sig till skrivande

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 17 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 25 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 33 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Davidsson, Cecilia (2015). Höga berg, djupa dalar. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 200 s.

Edelfeldt, Inger (2019). Novellerna. Stockholm: Norstedts. 411 s.

Granwald, Therése (2019). Kreativt skrivande: Grundbok i Litterärt skapande. Lund: Studentlitteratur. 218 s.

Hägg, Göran (2004). Nya författarskolan. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 232 s.

Knausgård, Karl-Ove (2019). Oavsiktligt: Om att läsa och skriva. Stockholm: Norstedts. 84 s.

Morley, David (2007). The Cambridge introduction to creative writing. New York: Cambridge university press. 291 s. Finns för gratis nedladdning: archive.org/details/TheCambridgeIntroductionToCreativeWriting

Munro, Alice (2009). Kärlek, vänskap, hat. Stockholm: Bokförlaget Atlas. 307 s.

Tjechov, Anton (2017). Damen med hunden och andra noveller. Stockholm: Trut publishing. 122 s.

Kompendier med skönlitterära exempel. Tillhandahålls av kursansvarig. Ca 150 s.

Referenslitteratur

Björck, Staffan (1983). Romanens formvärld: studier i prosaberättarens teknik. Stockholm: Natur och kultur. 333 s.

Karlsson, Jonas (2007). Det andra målet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 211 s.

King, Stephen (2006). Att skriva: en hantverkares memoarer. Malmö: Bra Böcker AB. 299 s.

Küchen, Maria. (2007). Att skriva börjar här: Version 2.0. Stockholm: Ordfront. 287 s.

Lindqvist, Karl & Norin, Elisabet (2000). I textens rum: om konsten att skriva. Jönköping: Brain Books. 206 s.

Rosengren, Richard. (2011). Karaktärer, repliker och dialog. Lund: Studentlitteratur. Ca 100 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen