KURSPLAN
Lära, handleda och utvärdera, 7,5 högskolepoäng
Teach, Supervise and Evaluate, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LLHG15
Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-05-20
Gäller fr.o.m.: Våren 2015
Version: 1
Diarienummer: HLK 2014/3984-122
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa förmåga att förstå innebörden av utbildningsplanering och utvärdering på olika nivåer såsom individuell, organisations- och samhällsnivå.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa förmåga att utifrån teorier om ledarskap och handledning, resonera kring hur ömsesidighet i pedagogiska sammanhang kan leda till utveckling för individer och grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa förmåga att kritiskt diskutera kunskapssyn, didaktiska val och olika former för bedömning

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.
I kursen används digital lärplattform.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom gruppseminarium samt individuell skriftlig hemuppgift.
Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till VD och skall vara skriftlig.
Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Björndahl, C. (2005). Det värderande ögat - observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber AB. 152 s.

Gee, J.P. (2008). A sociocultural perspective on Opportunity to Learn. I Moss, A. m.fl (Red),
Assessment, Equity and Opportunity to Learn. New York: Cambridge University Press. 25 s.

Kroksmark, T. & Åberg, C. (2007). Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur. 464 s.

Lauvås, P. & Handal, G. (2000). På egna villkor: En strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. 164 s.

Lundahl, C. (2006). Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidmodern, modern och
senmodern skola. Doktorsavhandling Uppsala Universitet. ca 150 s.
http://nile.lub.se/arbarch/aio/2006/aio2006 08.pdf

Pullin, D.C. & Haertell, E.H. (2008). Assessment Through the Lens of 'Opportunity to Learn'. I Moss, A. m.fl (Red), Assessment, Equity and Opportunity to Learn. New York: Cambridge University Press.
30 s.