KURSPLAN
Matematik II för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng
Mathematics II for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LM2N17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-28
Reviderad av: Utbildningschef 2019-01-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna förklara innebörden av geometriska grundbegrepp samt därutöver visa på relevanta ämneskunskaper inom väsentliga områden för det ämnesinnehåll som behandlas inom kunskapsområdena geometri respektive problemlösning i förskoleklass och årskurs 1-3
- visa kunskap om didaktisk forskning inom geometri och problemlösning
- kunna visa kunskap om när, hur och varför IKT och estetiska lärprocesser kan användas i givna undervisnings- och lärandesituationer i matematik

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- utföra geometriska mätningar, beräkningar och konstruktioner inom plangeometri och geometrisk mönster i syfte att stimulera elevers intresse att skapa, konstruera och analysera mönster, symmetrier och tesselleringar
- visa förmåga att lösa problem på olika sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa förmåga att reflektera över och diskutera språkets roll i matematikundervisningen och flerspråkselevers lärande i matematik
- visa förmåga att bedöma kvaliteter i elevlösningar

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer och litteraturseminarier. I undervisningen används digital lärplattform.

Den som antagis till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som den sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För kursbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter samt god språkbehandling i tal och skrift. För kursbetyget Väl godkänd krävs, föutom vad som krävs för Godkänd, betyget Väl godkänd på salstentamen och den individuella skrivuppgiften.

Kursen examineras genom individuella examina som bedöms med Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd:
Individuell salstentamen

Därutöver tillkommer obligatoriska moment som bedöms med Underkänd eller Godkänd:
Aktivt deltagande i seminarier och moment gällande bedömning

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Student måste inom ett läsår ha godkänt på alla ingående delar i ett examinationsmoment för godkänt på momentet. I annat fall omprövas momentet i sin helhet. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningshef.

Om kursen ändras till innehåll och litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen3 hpU/G/VG
Skrivuppgift2 hpU/G/VG
Seminarier2,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisningen sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut via webbplattformen PingPong. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvrige läraren samt om möjligt en student, publiceras i PingPong samt lämnas till utbildningsadmdinistrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahlberg, Ann (2011). Communicating mathematics in primary school in: Voices on learning and instruction in mathematics. Red. Jonas Emanuelsson, Laura Fainsilber, Johan Häggström, Angelika Kullberg, Berner Lindström och Madeleine Löwing. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. p. 143-158.

Heiberg Solem, Ida, Alseth, Bjornar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och Tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. s. 217-383.

Häggblom, Lisen (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund: Studentlitteratur. s. 43-55, 161-203.

Löwing, Madeleine (2011). Grundläggande geometri - Matematikdidaktik för lärare. 208 s.

Palmer, Hanna & van Bommel, Jorryt (2016). Problemlösning som utgångspunkt. Matematikundervisning i förskoleklass. Stockholm: Liber. 107 s.

Rönnerman, Irene & Rönnerman, Lennart (2007). Etnomatematik – Perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet. Stöd och stimulans Nr. 1. www.stockholm.se. 36 s.

Skolverket (2011). Planering och genomförande av undervisningen - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. www.skolverket.se.

Skolverket (2011a). Lgr11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. www.skolverket.se.

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. www.skolverket.se.

Taflin, Eva (2007). Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande. Umeå Universitet. 50 s.

Därutöver tillkommer artiklar och material efter examinatorns anvisningar.

Referensmaterial
Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping http:hj.se/sok---skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html
Interaktiva antiplagiatguiden//, finns på PingPong.

Kontakta kursansvarig vid behov av inläsning av tillkommande litteratur.