KURSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l, 7,5 högskolepoäng
Media and Communication Research Theories and Methods I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LMTK18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-29
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för och reflektera kring centrala begrepp inom vetenskapsteori
- identifiera och förklara betydelsen av semiotiska och retoriska begrepp

Färdighet och förmåga

- tillämpa källkritiska principer vid vetenskaplig informationssökning
- genomföra en visuell bildanalys samt visa förståelse för den teoretiska grundens betydelse för frågeställningen
- tillämpa kunskaper i statistik, genom att tolka diagram och tabeller, sätta olika exempel på statistisk information i relation till varandra och dra slutsatser på ett korrekt sätt
- sammanställa ett uppsats-PM utifrån vetenskapliga kriterier inför kommande B-uppsats

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- göra bedömningar utifrån vetenskapliga kriterier, t.ex. korrekt kunna värdera när en statistisk tillämpning är mer lämplig än någon annan, beroende på vad som undersöks
- värdera forskningsprocessens olika delar genom att kritiskt granska tidigare B-uppsatser utifrån grundläggande vetenskapliga kriterier

Innehåll

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 30 avklarade högskolepoäng från programtermin 1 och kurserna Kommunikation och organisation, 7,5 hp och Kultur och visuell kommunikation, 7,5 hp i Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För betyget Godkänt på hela kursen krävs betyget G på alla examinationsmoment. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på den individuella skriftliga tentamen.
1. Uppsats PM - 1 hp (U/G)
2. Individuell skriftlig tentamen 6,5 hp (U/G/VG)


För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats PM1 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen6,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut.
Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bignell, Jonathan (2002). Media Semiotics: an introduction. Manchester: Manchester University Press. 241 sidor.

Bryman, Alan (2012). Social Science Research Methods. Oxford: Oxford University Press. Part 1. Upplaga 4 finns på nätet i PDF.

Ekström, Mats & Johansson, Bengt (2019). Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena (2012). Metodpraktikan. Upplaga 4. Malmö: Norstedts Juridik. Ca 130 sidor. (valda delar)

Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. 150 sidor.(valda delar)

Ledin, Per & Machin, David (2018). Doing visual analysis. From theory to practice. New York: SAGE.

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Upplaga 3. Stockholm: Liber. 150 sidor. (valda delar)

Stukát, Staffan (1993). Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 90 sidor.


Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 184 sidor.

Wahlgren, Lars (2012). SPSS steg för steg. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur. 198 sidor.


Litteraturreferenser:

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden//
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet