KURSPLAN
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng
Science and Technology I for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LN1K17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-14
Reviderad av: Utbildningschef 2018-03-02
Gäller fr.o.m.: Våren 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskaper om materiens egenskaper, ekologiska samband, levande organismer, människokroppen och tekniska lösningar i relation till kursens innehåll

Färdighet och förmåga

- genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, samt reflektera, tolka och kommunicera resultat av dessa
- tillämpa sina kunskaper för att möta barns frågor om naturvetenskap och teknik
- visa förmåga att utveckla barns begreppsförståelse inom naturvetenskap och teknik
- visa förmåga att utveckla barns förmåga att kommunicera naturvetenskap och teknik med olika uttrycksformer
- planera lärande i naturvetenskap och teknik för barn i förskoleklass och i år 1-3 i överensstämmelse med övergripande styrdokument

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- resonera om hur verksamheten kan förmedla olika miljömoraliska förhållningssätt

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i grundlärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, praktisk didaktisk gruppuppgift med gruppredovisning samt grupplaborationer. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Gruppredovisning2,5 hpU/G
Grupplaborationer1 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Almers, Ellen, Askerlund, Per & Kjellström, Sofia (2017) Why forest gardening for children? Swedish forest garden educators' ideas, purposes, and experiences. The Journal of Environmental Education (ahead of print, published online 29 Sept 2017).

Areskog, Mats, Ekborg, Margareta, Nilsson, Karin & Sallnäs, Dora (2015). Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken - metodik för lärare F-6. Malmö: Gleerups. 137 s.

Askerlund. Per & Almers, Ellen (2016) Forest gardens - new opportunities for urban children to understand and develop relationships with other organisms. Urban Forestry & Urban Greening Vol. 20, 187-197.

Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor & Wehner-God (2014). Barn och naturvetenskap. Stockholm: Liber. 200 s.

Helldén, Gustav, Jonsson, Gunnar, Karlefors, Inger & Vikström, Anna (2010). Vägar till naturvetenskapens värld. Stockholm: Liber. 110 s.

Skolverket (2012). Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv. Stockholm: Fritzes.

Aktuella styrdokument och kommentarmaterial. www.skolverket.se. 115 s.

Tillkommer ytterligare aktuella internationella och nationella artiklar inom naturvetenskap och ämnesdidaktik.

Rekommenderad litteratur:
Nordin, Ingvar, Mathiasson, Sven & Stigh, Jimmy (1993). Ut i naturen - 600 växter och djur. Stockholm: Pedagogisk information AB.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.