KURSPLAN
Organisationsteori, 7,5 högskolepoäng
Organisational Theory, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LOTG18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-02-23
Reviderad av: 2020-12-02
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SH1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Samhällskunskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och perspektiv inom organisation och ledarskap
- beskriva och förklara hur olika organisationsstrukturer kan påverka organisationen som helhet och individen inom organisationen
- redogöra för olika perspektiv på hållbarhet och mångfaldsfrågor inom organisationer och ledarskap
- uppvisa kunskap och förståelse avseende organisationsrättslig lagstiftning och lagstiftarens intentioner

Färdighet och förmåga

- tillämpa kombinationer av olika organisations- och ledarskapsmodeller, begrepp och teorier för att beskriva organisationer och ledarskap
- använda olika hållbarhets- och mångfaldsperspektiv för att analysera organisationer och ledarskap
- identifiera, formulera och lösa juridiska problem relevanta för organisationer och ledarskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över organisation och ledarskap utifrån ett samhällsperspektiv
- kritiskt reflektera över konflikter, makt och inflytandeprocesser inom organisationer
- kritiskt analysera olika hållbarhets- och mångfaldsaspekter inom organisationer och ledarskap

Innehåll

• Organisationsteoretiska grunder
• Människan i organisationen
• Ledarskap och styrning i organisationer
• Hållbarhetsperspektiv i organisationer och ledarskap
• Lagstiftning inom organisation och ledarskap
• Arbetsrätt och arbetsmiljörätt
• Diskriminering

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.


För kursbetyget Godkänt krävs minst betyget Godkänd på de båda examinationerna. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom minst betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga tentamen.


En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.


Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.


Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Del Sante, Naiti, Garpe, Bengt & Göransson, Håkan Gabinus, (2020). Arbetsrätten: en introduktion (8 upplagan). Stockholm: Norstedts juridik.

Aronsson, Gunnar, Hellgren, Johnny, Isaksson, Kerstin, Johansson, Gunn, Sverke, Magnus, & Ingemar Torbjörn (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur. 464 s.

Tillämplig lag, exempelvis:

Arbetsrätt: aktuella lagtexter 1 januari [samma år kursen ges]. Stockholm: Lars Åhnberg AB. (Alternativt okommenterad lagtext utskriven från databas.)

Referenslitteratur:
Pugh, Derek S. (Red.); (2008). Organization theory, Selected classic readings. London: Penguin Business/Management. 720 s.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen