KURSPLAN
Pedagogik I, 30 högskolepoäng
Education I, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2021
Kurskod: LP1G16
Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-09
Reviderad av: Utbildningsledare 2018-05-31
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för hur människo-, samhälls- och kunskapssyn har påverkat och påverkar det sätt på vilket utbildning och undervisning organiseras, utformas och bedöms
- beskriva pedagogikens vetenskapliga grunder och dess inverkan på utbildningsplanering och värdering på individuell, organisations- och samhällsnivå

Färdighet och förmåga

- urskilja centrala begrepp inom pedagogiken och härleda dem till vetenskapliga teorier samt reflektera över dessas individuella och samhälleliga konsekvenser
- sammanfatta pedagogiken som vetenskap och reflektera över ömsesidighet i pedagogiska sammanhang och dess inverkan på individer, grupper och didaktiska val

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över pedagogikens samhällsfunktion samt utbildningens och bildningens roll i samhällsutvecklingen
- kritiskt granska vetenskapliga ansatser i relation till pedagogikens grunder samt diskutera implikationer av olika kunskapssyn, didaktiska val samt bedömningsformer.

Innehåll

Delkurs 1. Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
Education and society, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för samband mellan människo-, samhälls- och kunskapssyn i ett historiepedagogiskt perspektiv
- beskriva hur kunskapssamhället och det livslånga lärandet är relaterat till förutsättningar för att leva och verka i dagens samhälle

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- tillämpa det pedagogiska forskningsområdets centrala begrepp på ett adekvat sätt
- diskutera och jämföra några pedagogiska strömningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- problematisera pedagogiska nyckelbegrepp i det samtida samtalet om pedagogik och samhälle

Innehåll
• Historiska perspektiv på kunskap
• Kunskapssamhället
• Livslångt lärande
• Centrala pedagogiska begrepp
• Lärande i arbetslivet
• Formellt, icke-formellt och informellt lärande

Examination
Delkursen examineras genom gruppseminarium samt individuell skriftlig tentamen. Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Delkurs 2. Lärande, undervisning och bildning, 7,5 hp
Learning, teaching and Bildung, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för hur utbildningen kan organiseras, vilka olika vetenskapliga teorier som ligger till grund för hur undervisning utformas och lärande bedöms
- redogöra för planering och genomförande av intervju samt för analys av intervjudata
- beskriva hur innehållet i en aktuell forskningsartikel är relaterad till något av områdena lärande, undervisning och bildning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- tillämpa intervju som datainsamlingsmetod och analysera egeninsamlade data
- reflektera över vetenskapliga teorier i relation till lärande, undervisning och bildning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- värdera och kritiskt diskutera utbildning och bildning ur såväl ett samhälleligt som ett pedagogiskvetenskapligt perspektiv

Innehåll
• Utbildning och bildning
• Intervju som metod
• Lärande och undervisning

Examination
Delkursen examineras genom gruppseminarium samt individuell skriftlig hemuppgift. Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Delkurs 3. Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp
Scientific foundations in education, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- identifiera och redogöra för pedagogikens vetenskapliga grunder
- redogöra för hur pedagogiken är relaterad till andra vetenskapliga discipliner

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- reflektera över påverkans- och samspelsprocesser utifrån pedagogisk litteratur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- värdera och diskutera vetenskapliga ansatser i förhållande till pedagogikens grunder
- kritiskt reflektera över och bedöma påverkans- och samspelsprocesser

Innehåll
• Påverkans- och samspelsprocesser
• Epistemologi
• Ontologi

Examination
Delkursen examineras genom gruppseminarium och individuell skriftlig tentamen.
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Delkurs 4. Lära, handleda och utvärdera, 7,5 hp
Teach, supervise and evaluate, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- identifiera och redogöra för forskningsbaserade perspektiv för utvärdering och uppföljning
- redogöra för planering och genomförande av observation samt för analys av observationsdata
- identifiera och analysera några faktorer som påverkar utbildningsplanering och utvärdering individuell, organisations- och samhällsnivå

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- tillämpa observation som datainsamlingsmetod och analysera egeninsamlade data
- reflektera över kunskapssyn, didaktiska val och olika former av bedömning
- diskutera hur ömsesidighet i pedagogiska sammanhang kan leda till utveckling för individer och grupper utifrån teorier om ledarskap och handledning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- problematisera kunskapssyn och olika former för bedömning
- diskutera etiska bedömningar av ledarskap

InnehållExamination
Delkursen examineras genom gruppseminarium samt individuell skriftlig hemuppgift. Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga delkurser har betygsatts med minst betyget Godkänd. För Väl godkänd som slutbetyg krävs att minst tre av delkurserna betygsatts som Väl godkända.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till VD och skall vara skriftlig.

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Pedagogik och samhälle5 hpU/G/VG
Pedagogik och samhälle - Seminarium2,5 hpU/G
Lärande, undervisning och bildning5 hpU/G/VG
Lärande, undervisning och bildning - Seminarium2,5 hpU/G
Pedagogikens vetenskapliga grunder5 hpU/G/VG
Pedagogikens vetenskapliga grunder - Seminarium2,5 hpU/G
Lära, handleda och utvärdera5 hpU/G/VG
Lära, handleda och utvärdera - Seminarium2,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student (kursutvecklare), publiceras om möjligt på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministration. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering

Kurslitteratur

Delkurs 1
Ellström, P-E., Gustavsson, B. & Larsson, S. (1996). Livslångt lärande. Lund: Studentlitteratur. 309 s.

Forsell, A. (Red.). (2011). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 448 s.

Uljens, M. (2011). Allmän pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 211 s.

Delkurs 2
Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). 85 s.

Kristensson Uggla, B. (2014). Gränspassager. Bildning i tolkningens tid. Stockholm: Santérus förlag. 157 s.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Introduktion till intervjuforskning. I Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 17-41 s. Lund: Studentlitteratur. 23 s.

Larsson, T. (2011). Ellen Key – valfrihetspedagogen. I Forsell, Anna. Boken om pedagogerna. s 73-100. Stockholm: Liber. 27 s.

Liedman, S-E. (2012). Hets!: en bok om skolan. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 330 s.

Lindholm, M. (2011). Waldorfpedagogiken och waldorfskolan. I Forsell, Anna. Boken om pedagogerna. s 180-195. Stockholm: Liber. 15 s.

Mark, E. (2009:7). Livslångt lärande ur bildningsperspektiv som strategi för högskolan. Göteborg: Grundtvigsinstitutet, Göteborgs universitet. 66 s. http:www.ufn.gu.se/digitalAssets/1277/1277093_rapport7.pdf

Delkurs 3
Aspelin, J. & Persson, S. (2011).
Om relationell pedagogik. Lund: Gleerups. 168 s.

Bromseth, J. & Darj, F. (2010).
Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Uppsala universitet. 290 s.

Stensmo, C. (2007).
Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlittetur. 279 s.

Åmossa, K. (2007).
I kunskapens namn - en antologi om kunskap, makt och kreativitet. 74 s. http:www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/f9167ae62b268971c125737d003e9169?op endocument&i=101586&s=1315&p=37.5

Delkurs 4
Björndahl, C. (2005). Det värderande ögat - observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber AB. 152 s.

Lauvås, P. & Handal, G. (2000). På egna villkor: En strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. 164 s.

Ludvigsson, A. (2010). Vem leder egentligen vem?: samproducerat ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. 116 s.

Lundahl, C. (2006). Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidmodern, modern och senmodern skola. Doktorsavhandling Uppsala Universitet. ca 150 s. http:nile.lub.se/arbarch/aio/2006/aio2006 08.pdf

Moss, P.A., Pullin, D.C., Gee, J.P., Haertel, E.H. & Young, L.J. (red).
Assessment, Equity, and Opportunity to Learn//. New York: Cambridge University Press. 382 s.