KURSPLAN
Religionsvetenskap för ämneslärare, 91-120 hp, 30 högskolepoäng
Religious Science for Secondary School Subject Teachers, 91-120 credits, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LRCT29
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-27
Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-27
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: RV1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Religionsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar inom ett valbart religionsvetenskapligt ämnesområde
- redogöra för forskning och vetenskaplig diskussion inom någon del av religionsvetenskapen

Färdighet och förmåga

- tillämpa metodiska och teoretiska perspektiv på religionsvetenskaplig forskning
- författa ett religionsvetenskapligt examensarbete med religionsdidaktisk inriktning med hjälp av relevanta teori- och metodtraditioner
- tillämpa religionsdidaktiska perspektiv på valbart religionsvetenskapligt ämnesområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över innehållsliga och metodiska perspektiv och problem inom ett avgränsat religionsvetenskapligt ämnesområde
- kritiskt diskutera och förhålla sig till den vetenskapliga diskursens historiska och aktuella frågeställningar samt ståndpunkter inom ett valbart religionsvetenskapligt ämnesområde
- kritiskt diskutera och problematisera aktuella teorier och metoder inom ramen för ett religionsvetenskapligt ämnesfält
- kritiskt diskutera och värdera egna och andras religionsvetenskapliga texter

Innehåll

Delkurs 1: Religionsvetenskap: Teori och metoder, 7,5 högskolepoäng
Religion: Theory and Methods, 7.5 credits

Innehåll
• Religionsvetenskaplig metod och teori på avancerad nivå
• Aktuella frågeställningar, metoder och teoribildningar
• Bearbetning av empiriskt material

Examination och betyg
Delkursen examineras genom deltagande vid seminarier, en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell redovisning av denna.

Delkurs 2: Tematisk kurs, 7,5 högskolepoäng
Thematic Course, 7.5 credits

Innehåll
• Läsning och syntetisering av religionsvetenskaplig forskning
• Granskning av religionsvetenskapliga texter

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt individuell redovisning.

Delkurs 3: Examensarbete, 15 högskolepoäng
Degree project, 15 credits

Innehåll
• Kritisk granskning av religionsvetenskapliga texter
• Författande av religionsvetenskapligt examensarbete med religionsdidaktisk inriktning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom författande och försvar av ett religionsvetenskapligt examensarbete med didaktisk inriktning samt, vid seminarium, opponering på annat religionsvetenskapligt examensarbete.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Religionsvetenskap 1-60 hp samt självständigt arbete I måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom seminarier, två individuella skriftliga inlämningsuppgifter, två individuella redovisningar samt författande och försvar av religionsvetenskapligt examensarbete med didaktisk inriktning och opponering på annat religionsvetenskapligt examensarbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på delkurs 3: Examensarbete, 15hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Religionsvetenskap, Teori och metoder: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Religionsvetenskap, Teori och metoder: Seminarier1 hpU/G
Religionsvetenskap, Teori och metoder: Individuell redovisning1,5 hpU/G/VG
Tematisk kurs: Individuell skriftlig inlämningsuppgift6 hpU/G/VG
Tematisk kurs: Individuell redovisning1,5 hpU/G/VG
Examensarbete15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Religionsvetenskap: Teori och metoder, 7,5 hp
McGuire, Meredith B (2008). Lived religion: Faith and practice in everyday Life. Oxford: Oxford University Press. 285 s.

Falkevall, Björn (2010). Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. 185 s.

Taylor, Mark C. (Red.) (1998). Critical terms for Religious Studies. Chicago & London: The University of Chicago Press. Läses i urval (ca 100 s.).

Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. Läses i urval (ca 300 s.).

Valbara (en av följande)
Aristoteles (2012, 3. Uppl). Den nikomachiska etiken. Göteborg: Daidalos. 313 s. (Observera att det går bra att använda sig av andra utgåvor av detta verk.)

Asad, Talal (2003). Formations of the secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford
University Press. 269 s.

Benhabib, Seyla (1992). Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och
postmodernism. Göteborg: Daidalos. 336 s.

Cato, Johan (2012). När islam blev svenskt: Föreställningar om islam och muslimer i svensk
offentlig politik 1975–2010. Lund Studies in History of religions. 309 s.

Cavanaugh, William T. (2009). The myth of religious violence. Oxford: Oxford University Press. 285 s.

Douglas, Mary (1994). Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo.
London: Routledge. 272 s.

Engelke, Matthew (2007). A problem of presence: Beyond scripture in an African church. Los Angeles: University of California Press. 321 s.

Harding, Susan F (2000). The book of Jerry Falwell: Fundamentalist language and politics.
Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press. 328 s.

Hume, David (2002) [1739]. Avhandling om den mänskliga naturen: Om förståndet. Stockholm: Thales. 320 s. (Observera att det går bra att använda sig av andra utgåvor av detta verk.)

Hursthouse, Rosalind (1999). On virtue ethics. Oxford: Oxford University Press. 275 s.

Kaell, Hillary (2014). Walking where Jesus walked: American Christians and holy land
pilgrimage. New York and London: New York University Press. 259 s.

Mahmood, Saba (2005). Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject.
Princeton: Princeton University Press. 233 s.

McIntyre, Alasdair (2007) [1981]. After virtue: A study in moral theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press. 286 s.

Oja, Linda (1999). Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion. 295 s.

Raudvere, Catharina (2002). The book and the Roses: Sufi women, visibility, and Zikir in
contemporary Istanbul. Stockholm: Swedish Research Institute in Istanbul. 248 s.

Svenungson, Jayne (2014). Den gudomliga historien: Profetism, messianism & andens utveckling. Munkedal: Glänta produktion. 270 s.

Svenungson, Jayne (2004). Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi. Munkedal: Glänta produktion. 320 s.

Thurfjell, David (2015). Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & Sorgenfrei. 285 s.


Tematisk kurs, 7,5 hp
Litteratur bestäms i samråd med examinator/handledare.

Examensarbete, 15 hp
Litteratur bestäms i samråd med examinator/handledare.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns i kursens aktivitet på lärplattformen.