KURSPLAN
Religiösa sekter och nya religiösa rörelser, 7,5 högskolepoäng
Sects, Cults and New Religious Movements, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LRSG19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-27
Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-25
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: RV1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Religionsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för några olika nya religiösa rörelser, deras särdrag, historia och förhållande till samhället
- identifiera utmärkande drag för nya religiösa rörelser
- redogöra för grundläggande vetenskaplig terminologi och teorier rörande sekter och nya religiösa rörelser

Färdighet och förmåga

- jämföra några vanliga historiska och sociala drag hos sekter och nya religiösa rörelser
- tillämpa grundläggande vetenskaplig terminologi och teori på några specifika nya religiösa rörelser
- reflektera kring nya religiösa rörelser på ett vetenskapligt sätt samt problematisera vissa centrala begrepp såsom ”sekt”, ”kult”, och ”nya religiösa rörelser”

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över det omgivande samhällets, medias och populärkulturens relation till nya religiösa rörelser
- värdera olika källors behandling av sekter och nya religiösa rörelser

Innehåll

• Utmärkande drag hos sekter och nya religiösa rörelser
• Kontroversiella religiösa rörelser, apokalyptik och våld
• Beteendevetenskapliga perspektiv på nya religiösa rörelser
• Relationen mellan samhället, anti-kult rörelser och nya religiösa rörelser
• Sekter i media och populärkultur

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen används också visuellt och auditivt material (ex. dokumentärer, filmer och podcasts).

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett seminarium och tre individuella inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom VG på minst 4,5 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 11,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 33,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Dawson, Lorne L. (Red.). (2003). Cults and New Religious Movements: A Reader. Cornwall: Blackwell Publishing Ltd. 291 s.

Wilson, Bryan & Cresswell, Jamie (Red.). (2001). New religious movements: Challenge and Response. London & New York: Routledge. 302 s.

Läses i urval (ca 300 s.):
Bromley, David G (Red.). (2007). Teaching New Religious Movements. New York: Oxford University Press.

Frisk, Liselotte (2007). De nya religiösa rörelserna - Vart tog de vägen? Nora: Nya Doxa.

Hall, John R., Schuyler, Philip D. & Trinh, Sylvaine (2000). Apocalypse Observed – Religious Movements and Violence in North America, Europe and Japan. London and New York: Routledge.

Artiklar och annat skriftligt material tillkommer om ca 50 s. Dessutom tillkommer visuellt och auditivt material (tv-dokumentärer, radiodokumentärer och podcasts) om ca 20 timmar.

Referenslitteratur

Lewis, James R. (Red.). (2005). Controversial New Religions. New York: Oxford University Press.

Lewis, James R. (Red.). (2016). The Oxford Handbook of New Religious Movements, Vol. II. New York: Oxford University Press. Online Resource.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen