KURSPLAN
Svenska för ämneslärare, 91-120 hp, 30 högskolepoäng
Swedish for Secondary School Subject Teachers, 91-120 credits, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSDT21
Fastställd av: Utbildningschef 2020-11-12
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SV1
Fördjupning: A1E

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för den norska tal- och skriftspråkssituationen och den historiska bakgrunden för denna
- redogöra för skillnaderna mellan norsk, dansk och svensk syntax och norskt, danskt och svenskt uttal
- beskriva den nordiska litteraturens historia från medeltid till nutid
- redogöra för teoretiska perspektiv på världslitteratur
- redogöra för väsentligt fördjupade kunskaper inom utvalda delar av ämnet svenska och svenskämnets didaktik och deras relation till professionen
- redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom valt ämnes- och ämnesdidaktiskt område
- redogöra för fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Färdighet och förmåga

- jämföra danskt och norskt ordförråd respektive dansk och norsk grammatik på en grundläggande nivå
- tillämpa sina kunskaper i dansk och norsk litteratur i undervisningsplanering
- urskilja litteraturvetenskapliga frågeställningar och applicera dessa resonemang på undervisningssituationer
- reflektera över och kritiskt förhålla sig till global litteratur
- reflektera över relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande relaterad till det genomförda arbetet med beaktande av gällande normer i det vetenskapliga samtalet och det akademiska skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnet svenska, dess ämnesområden och ämnets didaktik
- göra pedagogiska bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin professionella ämnes- och ämnesdidaktiska kompetens

Innehåll

Delkurs 1: Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 5 hp
An Introduction to the Neighbouring Languages Norwegian and Danish, and of Nordic Literature, 5 credits

InnehållExamination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.


Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 5 hp
Advanced Course in Literary Studies, 5 credits

Innehåll
• Centrala litterära verk från olika kultursfärer
• Litteraturvetenskaplig teori och metodologi
• Litteraturläsningens didaktik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 3: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen, 5 hp
Disciplinary foundation and proven experience in the teaching profession, 5 credits

Innehåll
• Fördjupning inom svenskämnet
• Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten, teoretiska modeller och arbetssätt som är relevanta för svenskämnet och dess didaktik
• Utarbetande av en ämnesdidaktisk terminsplanering byggd på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt rådande styrdokument
• Vetenskapligt skrivande
• Muntlig presentation
• Skriftlig kritisk reflektion och självvärdering

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, en gruppredovisning och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 4: Examensarbete, 15 hp
Master Thesis, 15 credits

Innehåll
• Utarbetande och genomförande av ämnesdidaktiskt inriktad och professionsanknuten uppsatsidé och forskningsplan
• Insamling och analys av empiriskt material
• Vetenskapligt skrivande
• Oppositionsseminarium

Examination och betyg
Delkursen examineras på grundval av examensarbetet, försvar av examensarbetet vid slutseminariet samt opposition på annat examensarbete.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter och individuella uppgifter.

I kursen används en digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav minst 75 hp i Svenska för ämneslärare 1-90 hp eller motsvarande ska ingå. Studierna ska även omfatta godkänt resultat i en uppsats om minst 7,5 hp i Svenska för ämneslärare eller motsvarande eller ett självständigt arbete/uppsats, 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, en gruppredovisning och ett examensarbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer samt god språkbehandling i tal och skrift och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst 21 hp av kursens examinationsmoment varav 15 hp skall utgöras av examensarbete.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Delkurs 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Delkurs 3: Skriftlig inlämningsuppgift i grupp3 hpU/G
Delkurs 3: Gruppredovisning1 hpU/G
Delkurs 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift1 hpU/G/VG
Delkurs 4: Examensarbete15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Grannspråken norska och danska och nordisk litteraturhistoria, 7, 5 hp
Ask, Sofia (2012). Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 9. (20 s.)

Aurstad, Bodil (2006). Deklarasjon om nordisk språkpolitikk. Språk i Norden 2016. København. s. 35–47. (Tillgänglig i kursaktiviteten, Canvas)

Edenfeldt, Åsa (2016). Läskompetens: lässtrategier för gymnasiets svenskkurser. Stockholm: Natur & kultur. (I urval ca 15 s.)

Eyrbyggja saga. Valfri utgåva. (Finns på engelska på nätet.)

Hamsun, Knut (1944). Sult: roman. Oslo: Gyldendal.

Madsen, Lis (2015). Nabosprog i undervisningen. Språk i Norden 2015. København. s. 107–114. (Tillgänglig i kursaktiviteten, Canvas)

Pettersson, Margareta och Schönström, Richard (2017). Nordens litteratur. Lund: Studentlitteratur. (ca 300 s. enligt lärares anvisningar)

Sandoy, Helge & Östman, Jan-Ola (Red.). (2004). ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Oslo: Novus. s. 7–29.

Strunge. (poesi i urval; tillhandahålls av läraren)

Våge, Ole Kristian, Andersen, Gisle, Heidemann Andersen, Margrethe, Nörby Jensen, Jörgen & Karlsson, Ola (2017). Nyord i skandinaviske språk. Språk i Norden 2017. København. s. 94–109.

Wejrum, Marie (2015). Lässtrategier – en introduktion. Stockholm: Skolverket. Hämtad från: http:www.larportalen.skolverket.se (6 s.)

Ca 300 sidor tillkommer från bland annat Skolverket.

Referenslitteratur
Garde, Anna (2005).
Svensk-dansk, dansk-svensk (5. uppl.). Köpenhamn: Gyldendal.

Svensk-norsk blå ordbok (2014). Olso: Kunskapsforlaget.


Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig fördjupning, 7, 5 hp
López, Josefina (1997). Unconquered Spirits. I J. López (2011).
Real Women Have Curves & Other Plays. WPR Books: Latino Insights, Wpr Publishing. (80 s.)

Mukerji, S (1917).
Indian Ghost Stories. Project Gutenberg,1917: http:www.gutenberg.org/ebooks/17113 (97 s.)

Petersson, Margareta (Red.). (2011). Världens litteraturer: en gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur. (372 s.)

Tutuola, Amos (1996, eller andra utgåvor, till exempel originalet The Palm-Wine Drinkard and his dead Palm-Wine Tapster in the Deads' Town, ursprungligen publicerad 1952). Palmvindrinkaren. Bakhåll. Lund. (124 s.)

Tre valfria skönlitterära verk, från en eller flera av kontinenterna Afrika, Asien, Latinamerika och/eller Oceanien.

Till detta kommer ca 200 s. vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med kursansvarig lärare.

Referenslitteratur
Weinstock, Jeffrey (Red.). (2014). The Ashgate Encyclopedia of Literary and Cinematic Monsters. Ashgate.Burlington. VT. (urval ca 10 s.)


Delkurs 3: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen, 5 hp
Ca 700 sidor vetenskaplig litteratur med fokus på teori och metod inom det svenskämnesdidaktiska fältet som väljs ut i samråd med undervisande lärare.

Skolverket. (u.å.). Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan.
www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan


Delkurs 4: Examensarbete
Nilholm, Claes (2016). Teori i examensarbetet - en vägledning för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. (163 s.)

Relevant vetenskaplig litteratur utifrån valt ämnesområde och vald vetenskaplig teori och metod tillkommer.

Referenslitteratur
Språkrådet (2017 eller senare). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. (264 s.)


Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på lärplattformen.