KURSPLAN
Svenska i tidiga skolår: språk och litteratur, VAL, 7,5 högskolepoäng
Swedish in Primary School: language and literature, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSIN19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-02
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt till sin blivande yrkesroll samt visa färdigheter i akademiskt skrivande
- visa översiktliga kunskaper om språkets struktur och dess betydelse för elevers språkutveckling
- ha grundläggande kunskaper omkring vad det innebär att undervisa i svenska
- ha kunskaper om hur elevers skrivutveckling kan utvecklas
- visa kännedom över barnbokens utveckling, några betydelsefulla författare och textanalys

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

Kursen bedrivs på halvfart och på distans. Digital lärplattform används och obligatoriska närträffar på HLK ingår.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Student på lärarprogram inom VAL-projektet vid JU. För antagning till VAL gäller särskilda bestämmelser enligt SFS 2011:689.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och munliga redovisningar, både i grupp och individuellt.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på individuell skriftlig tentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen3 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Muntliga redovisningar1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga. Stockholm: Gleerups. I urval ca 140 s.

Brink, Lars (2006). Om läsande och boksamtal under mellanåren. I Louise Bjar (Red.) Det
hänger på språket. Lund: Studentlitteratur s. 237-270

Danelius, Lisbeth (2011). Språkutvecklande undervisning och ett integrerat svenskämne. I
Anderberg, Eva (Red.). Skolans mellanår – språkutveckling, undervisning och ledarskap. Lund:
Studentlitteratur. s. 103-146

Garme, Birgitta (2010). Elever skriver: om skrivande, skrivundervisning och elevers texter. Lund:
Studentlitteratur. 200 s.

Kåreland, Lena (2009). Barnboken i samhället. Lund:Studentlitteratur. 181 s.

Lindgren, Astrid (1973). Bröderna Lejonhjärta. Stockholm: Rabén och Sjögren.

Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun (2011). Lära om språk. Stockholm: Gleerups. 206 s.

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan. http:www.skolverket.se

Skolverket (2017).
Kommentarmaterial för kursplanen i svenska. http:www.skolverket.se

Skolverket (2011). Greppa språket. http:www.skolverket.se

Thor, Annika (1996).
En ö i havet. Stockholm: Bonniers

Artiklar kan tillkomma om ca 50 s, samt skönlitteratur för barn och ungdom, 2 titlar som meddelas senare.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.