KURSPLAN
Skapande skrivande, 7,5 högskolepoäng
Creative Writing, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2016
Kurskod: LSKG15
Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-11-24
Gäller fr.o.m.: Våren 2015
Version: 1
Diarienummer: HLK 2014/4149-122
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: SV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna redogöra för ett urval av verktyg som kan få igång skrivandet
- kunna karaktärisera ett antal litterära genrer och deras särdrag
- kunna förstå och övergripande beskriva några teoretiska modeller som belyser utvalda litterära genrer

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna tillämpa erhållen kunskap i egen producerad text
- kunna urskilja styrkor och brister i andras texter, på en språklig, textuell och estetisk nivå.
- kunna uttrycka konstruktiv kritik kring hur en text kan förbättras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna värdera estetiska kvaliteter i en text
- kunna kritiskt läsa och analysera text

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av distansföreläsningar, seminarier på webben och skrivövningar.
I kursen används digital lärplattform och Adobe Connect.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen baseras på aktivitet i samband med textdiskussion samt på egna producerade texter. I kursen ingår fem examinerande uppgifter, knutna till de olika momenten under Innehåll. Uppgifterna skrivs individuellt och kommenteras i grupp. Kursen betygsätts i två delar. Examination 1 består av uppgifter knutna till innehåll (1) och (2) och examination 2 består av uppgifter knutna till innehåll (3), (4) och (5). För betyget G på examination 1 och/eller 2 krävs god behandling av aktuella inlämningsuppgifter utifrån de aspekter som uppgiften fokuserar samt att studenten har visat sig aktiv i textdiskussionerna.
För betyget G på hela kursen krävs godkänt på båda examinationerna.
Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till VD och skall vara skriftlig.
Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftliga inlämningsuppgifter7,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student (kursutvecklare), publiceras om möjligt på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministration. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Duras, Marguerite. (2014). Att skriva. Lund: Ellerströms förlag. Ca 100 s.

Elleström, Lars. (1999). Lyrikanalys: En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 179 s.

Holmberg, Claes-Göran, & Ohlsson, Anders. (1999). Epikanalys: En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 148 s.

Lagercrantz, Olof. (2011) [nyutg.]. Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Bonnier pocket. Ca 60 s.

Rosengren, Richard. (2011). Karaktärer, repliker och dialog. Lund: Studentlitteratur. Ca 100 s.

Kompendium 1. Teoretisk litteratur. Tillhandahålls av kursansvarig. Ca 100 s.

Kompendium 2. Skönlitterära exempel.Tillhandahålls av kursansvarig. Ca 100 s.

Referenslitteratur:
Augustsson, Lars Åke. (2002). Lust att skriva. Romaner och noveller. Stockholm: Ordfront.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis, & Løkensgard Hoel, Torlaug. (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Küchen, Maria. (2007). Att skriva börjar här: Version 2.0. Stockholm: Ordfront.

Løkensgard Hoel, Torlaug. (2001). Skriva och samtala: Lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur.

Sök- och skrivhjälp (2010). Skriva litteraturreferenser. - Harvardsystemet. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping. http:hj.se/bibl/sok--skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Plagiathandbok - tips och råd till studenter. Finns i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong