KURSPLAN
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng
Civics for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSLK11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-11-12
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SH1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Samhällskunskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande ämnesdidaktiska kunskaper inom samhällskunskapsämnet,
inklusive hur verktyg för medie- och informationskunnighet (MIK) kan användas
- redogöra för grundläggande förhållanden och villkor inom svensk politik och förvaltning
- redogöra för svenska sociologiska förhållanden, sociala strukturer och levnadsvillkor mot en internationell bakgrund
- redogöra för svenska kulturgeografiska förhållanden, sociala strukturer, levnadsvillkor och hållbar utveckling mot en internationell bakgrund
- redogöra för grundläggande förhållanden och villkor inom jämförande politik

Färdighet och förmåga

- grundläggande tillämpa MIK-verktyg inom samhällskunskapsämnet
- sammanfatta, tolka och reflektera över området svensk politik och förvaltning
- sammanfatta, tolka och reflektera över sociologiska förhållanden och levnadsvillkor i Sverige mot en internationell bakgrund
- sammanfatta, tolka och reflektera över kulturgeografiska förhållanden mot en internationell bakgrund
- sammanfatta, tolka och reflektera över området jämförande politik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär och hur ett sådant kan anläggas med utgångspunkt i skolans värdegrund
- problematisera relevanta aspekter av ämnesområdet och därigenom kunna anlägga och värdera ett vetenskapligt förhållningssätt till detsamma
- kritiskt och självständigt granska och utvärdera relevanta källor inom ämnesområdet

Innehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik I, 7,5 högskolepoäng
Social Studies, Education and Learning I, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande ämnesdidaktiska dimensioner för samhällskunskapsämnet såsom samhällskunskap som skolämne nu och historiskt, styrdokument i undervisningen, planeringsstrategier, stoffurval, arbetssätt, redovisningsformer och bedömning samt färdighetsträning i demokratiskt förhållningssätt
• Grundläggande träning i vetenskaplig metod utvecklas genom akademiskt skrivande av texter till kursens seminarier
• Grundläggande kännedom om MIK-verktyg och hur dessa kan användas inom
samhällskunskapsämnet

Examination
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter som examineras vid seminarier och två gruppredovisningar.


Delkurs 2: Svensk politik och förvaltning, 7,5 högskolepoäng
Swedish Politics and Governance, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande översikt av svensk politik och förvaltning (inkluderande Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen)
• Framväxten och utvecklingen av det svenska politiska systemet, inklusive parlamentarism, grundlagar och partiväsen
• Introduktion till samhällsvetenskapliga, framför allt statsvetenskapliga, problemställningar för studiet av den politiska styrelsens organisering, samhälle och medborgarskap
• Perspektiv på den politiska processen, däribland statsorganens, partiers och andra aktörers roller, liksom frågor kring politisk kultur och förekomsten av formella och informella maktstrukturer

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift i grupp som presenteras i gruppredovisning.


Delkurs 3: Sociologisk översiktskurs, 4,5 högskolepoäng
Introduction to Sociology, 4.5 credits

Innehåll
• Sociologiska perspektiv på människors livsvillkor och hur sociala strukturer ger olika förutsättningar för dessa, särskild vikt läggs vid svenska förhållanden
• Förståelse för befolkningens struktur, sammansättning och förändring, vilket omfattar bland annat mångkultur, minoritetsfrågor och utanförskap, som betraktas utifrån ett sociologiskt perspektiv, vilket kopplar till befolkningens egenskaper och kompetenser inklusive frågor om hälsa och utbildning, klass, genus, etnicitet, barn–ungdomar–vuxna, segregation och migration

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt ett seminarium.

Delkurs 4: Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 högskolepoäng
Introduction to Human geography, 4.5 credits

Innehåll
• Geografiska förhållanden och perspektiv på människors levnadsvillkor i olika delar av världen
• Centrala kulturgeografiska begrepp och frågeställningar kring hållbar utveckling, befolkning, resurser och urbanisering
• Förståelse för och förmågan att problematisera samband och konsekvenser av människors aktiviteter och verksamheter i olika tid–rumsliga sammanhang
• Svenska förhållanden exemplifieras i ett omvärldsperspektiv och kontrasteras med andra geografiska regioner och platser

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift som behandlas i seminarium.


Delkurs 5: Jämförande politik, 6 högskolepoäng
Comparative Politics, 6 credits

Innehåll
• Samhällsvetenskapliga, framför allt statsvetenskapliga, problemställningar för studiet av medborgarskap, demokratins villkor och den politiska styrelsens organisering, medborgarskap och demokratins villkor i olika politiska system
• Perspektiv på den politiska processen, statsskick, statsorganens roll, partiers och andra aktörers roller till frågor kring den politiska kulturens betydelse för hur förvaltningssystemet fungerar
• Olika länders statsskick samt den Europeiska unionen ur ett flertal olika synvinklar, bland annat med det svenska statsskicket som jämförelsegrund

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom fem individuella skriftliga inlämningsuppgifter, två gruppredovisningar, tre individuellt skrifliga tentamina, en skriftlig inlämningsuppgift i grupp och ett seminarium.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp. God språkbehandling, struktur och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Samhällskunskap i teori och praktik I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift I2 hpU/G/VG
Samhällskunskap i teori och praktik I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift II2 hpU/G/VG
Samhällskunskap i teori och praktik I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift III2 hpU/G/VG
Samhällskunskap i teori och praktik I: Gruppredovisning I0,5 hpU/G/VG
Samhällskunskap i teori och praktik I: Gruppredovisning II1 hpU/G/VG
Svensk politik och förvaltning: Individuell skriftlig tentamen6 hpU/G/VG
Svensk politik och förvaltning: Skriftlig inlämningsuppgift i grupp1,5 hpU/G/VG
Sociologisk översiktskurs: Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG
Sociologisk översiktskurs: Seminarium0,5 hpU/G/VG
Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Jämförande politik: Individuell skriftlig tentamen6 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik I, 7,5 hp
Ekendahl, Ingegerd, Nohagen, Lars & Sandahl, Johan (2015). Undervisa i samhällskunskap. Stockholm: Liber. 186 s.

Långström, Sture (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Lund: Studentlitteratur. 194 s.

Lärarförbundet (2011). Lärarens handbok. Lund: Studentlitteratur. 318 s.

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning (elektronisk resurs).

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. 39 s.

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.


Delkurs 2: Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp
Badersten, Björn & Gustavsson, Jakob (2015). Vad är statsvetenskap? Lund: Studentlitteratur. 172 s.

Bäck, Henry & Larsson, Torbjörn (2015). Den svenska politiken: struktur, processer och resultat. Malmö: Liber (delar av boken läses). 344 s.

Erlingsson, Gissur O. & Wänström, Johan (2015). Politik och förvaltning i svenska kommuner. Lund: Studentlitteratur. Särskilt kapitel 5 och 8-11. 125 s.

Larsson, Reidar (2014). Politiska ideologier i vår tid. Lund: Studentlitteratur. 230 s.

Kompletterande artiklar och kompendiematerial tillkommer. Ca 50 s.


Delkurs 3: Sociologisk översiktskurs, 4,5 hp
Ambjörnsson, Ronny (2010). Mitt förnamn är Ronny. Bokförlaget Atlas: Stockholm. 114 s.

Forsell, Johan (2017). Läromedel i sociologi. Malmö: Gleerups. 200 s.

Hugrée, Cédric, Penissat, Etienne & Spire, Alexis (2020). Social Class in Europe. New inequalities in the old world. London: Verso. 152 s.

Therborn, Göran (2018). Kapitalet, överheten och alla andra. Klassamhället i Sverige - det rådande och det kommande. Lund: Arkiv förlag. 150 s.

Kompletterande artiklar och kompendiematerial tillkommer. Ca 30 s.


Delkurs 4: Kulturgeografisk översiktskurs med fokus på befolkningsfrågor, 4,5 hp
Andersson, Roger (2013). Boende och segregation. I Abby Peterson & Mikael Hjerm (Red.), Etnicitet, perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 30 s.

Forsberg, Gunnel (Red.) (2013). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House, avsnittet ”Landskap och befolkning i tid och rum”. 90 s.

Knox, Paul L. (2015). Human geography: Places and regions in global context. Boston: Pearson, delar av boken läses. Ca 200 s.

Kompletterande artiklar och kompendiematerial tillkommer. Ca 175 s.


Delkurs 5: Jämförande politik, 6 hp
Denk, Thomas & Anckar, Carsten (Red.) (2018). Komparativ politik: Tio politiska system. Lund: Studentlitteratur. 350 s.

Hague, Rod, Harrop, Martin & John McCormic (2019). Comparative Government and Politics. An Introduction. Basingstoke, Hampshire: Palgrave. 350 s.

Kompletterande artiklar och kompendiematerial tillkommer. Ca 100 s.


Referensmaterial
Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.


Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på lärplattformen.