KURSPLAN
Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 högskolepoäng
Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES), 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSPR21
Fastställd av: Utbildningschef 2020-12-01
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förklara innebörden av centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv
- identifiera och redogöra för hur organisering av lärandemiljöer, arbetssätt och pedagogiska förhållningssätt främjar elevers lärande och hur detta kan förebygga svårigheter och hinder på olika nivåer i skolverksamheten

Färdighet och förmåga

- urskilja och analysera behov av specialpedagogiska insatser på skol-, grupp- och individnivå inom grundskolan 7-9 och gymnasieskolan
- välja och reflektera över adekvata stödinsatser utifrån ett kartlagt och analyserat behov av specialpedagogiskt stöd

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över hur skolsvårigheter uppkommer och kan hanteras utifrån specialpedagogiska perspektiv
- kritiskt reflektera över eget och andras bemötande och förhållningssätt i mötet med elever och vuxna

Innehåll

• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
• Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
• Beteenderelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Elever i komplicerade livssituationer
• Organisering av inkluderande lärandemiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
• Samverkansformer och olika samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
• Digitala verktyg i lärmiljön utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 90 hp inom ämneslärarprogrammet, varav 30 hp UVK ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom seminarier och en individuell, skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på den individuella, skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier3,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahlberg, Ann (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar (2. uppl.). Liber. (192 s.)

Greene, Ross W. (2016). Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt (3. uppl.). Studentlitteratur. (332 s.)

Haug, Peder (2009). Approaches to empirical research on inclusive education. Scandinavian Journal of Disability Resarch, 12(3), 199-209. (11 s.)

Nilholm, Claes (2019). En inkluderande skola – möjligheter, hinder och dilemman. Studentlitteratur. (170 s.)

Skolverket (2014a). Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverket. (78 s.)

Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket. (61 s.)

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. www.unesco.se/ (59 s.)

Valda delar i avhandlingar och/eller vetenskapliga artiklar samt övrig valbar litteratur för genomförande av en specifik examinationsuppgift tillkommer. (Ca 125 s.)

Styrdokument (skollag och läroplaner för grundskola och gymnasieskola).

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på lärplattformen.