KURSPLAN
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK), 7,5 högskolepoäng
Social Relations, Conflict Management and Pedagogic Leadership for Preschool Teachers (ES), 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSRN17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-14
Reviderad av: Utbildningschef 2020-10-02
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för sociala relationers betydelse i förskolan
- beskriva innebörden av det pedagogiska ledarskapets betydelse på organisations-, grupp- och individnivå

Färdighet och förmåga

- tillämpa förskolans värdegrund vilket inkluderar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna utifrån ett interkulturellt perspektiv
- tolka likabehandlingsarbete i förskolans pedagogiska verksamhet
- visa förmåga att som pedagogisk ledare göra professionella bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över och analysera sitt eget och andras förhållningssätt och bemötande i förskolan
- kritiskt reflektera över kommunikations- och relationsprocesser i förskolan samt hur jämlika och jämställda relationer byggs och vidmakthålls

Innehåll

• Teorier och modeller för kommunikations- och relationskompetens
• Sociala relationers betydelse för lärande och utveckling
• Pedagogiskt ledarskap med koppling till förskolans styrdokument
• Likabehandlingsarbete
• Jämlikhet och jämställdhet
• Diskriminering och kränkande behandling
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Grundläggande etiska frågor
• Anmälningsplikt i förskolan
• Introduktion i förskolan

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom förskollärarutbildningen varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursens examineras genom:
-Seminarium 1,5 hp, U/G
-Gruppredovisning, 2 hp U/G
-Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp U/G/VG

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på examinationsmoment där det betyget kan erhållas.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1,5 hpU/G
Gruppredovisning2 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alnervik, Karin & Alnervik, Per (2017). Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan. Liber. 137 s.

Axelsson, Tomas & Stier, Jonas (Red.) (2017). En interkulturell förskola? Förhållningssätt och kunskapsformer hos förskolepersonal i Rinkeby-Kista. Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), Rapport nr 4. 44 s.

Eriksson, Anita (2014). Förskollärarens förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Nordisk barnehageforskning, 7(7), 1-17. 17 s.

Johansson, Thomas (2017). Sociala relationer och samspel i förskolan. Liber. 111 s.

Löfdahl, Annica (2014). Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras villkor (2. uppl.). Liber. 120 s.

Lökken, Gunvor (2004). Greetings and welcomes among toddler peers in a Norwegian barnehage. International Journal of Early Childhood, 36, 43-57, 14 s.

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik. Studentlitteratur. 187 s.

Persson, Sven (2017). Kvalitetens brännpunkt – de pedagogiska relationerna s. 305 – 323. I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven (Red.) (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. Natur & Kultur. 19 s.

Riddersporre, Bim (2017). Ledarskap i förskolan s. 273 – 284. I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven (Red.) (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. Natur & Kultur. 12 s.

SFS (2010:800). Skollagen. Utbildningsdepartementet.

Skolverket (2010). Barndomens förändrade villkor: förutsättningar för barns lärande i en ny tid. Skolverket. 69 s.

Skolverket (2013). Förskolan och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. Skolverket. 124 s.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan. LPFÖ 18. Skolverket.

Stier, Jonas (2017). Interkulturellt arbete i förskolan s.287 – 304. I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven (Red.) (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. Natur & Kultur. 17 s.

Svaleryd, Kajsa & Hjertson, Moa (2018). Likabehandling i förskola och skola. Liber. 249 s.

Unicef (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: Unicef Sverige.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på lärplattformen.