KURSPLAN
Teologi - en introduktion, 15 högskolepoäng
Theology - An Introduction, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LTIG10
Fastställd av: Utbildningschef 2019-11-25
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: TL1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Religionsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för centrala teologiska begrepp och lärosatser
- beskriva hur den kristna teologin växte fram i relation till den antika filosofin
- förklara hur teologiska begrepp och lärosatser samspelar med varandra inom en religiös tradition
- redogöra för centrala problemställningar inom teologin under antiken

Färdighet och förmåga

- reflektera över relationen mellan teologiska lärosatser och existentiella, etiska och politiska frågeställningar
- reflektera över samband mellan teologiska lärosatser inom en religiös tradition
- urskilja samband mellan en teologisk läroformation och omgivande filosofiska kontexter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska teologins funktion inom ramen för en religiös tradition
- kritiskt värdera traditionella teologiska lärosatser

Innehåll

• Introduktion till systematisk och historisk teologi
• Teologins relation till den antika filosofin
• Centrala teologiska lärosatser och frågeställningar
• Relationen mellan teologi, existens, etik och politik i främst den kristna traditionen

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom tre seminarier och tre individuella inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För betyget G krävs minst G på samtliga examinationer och för betyget VG krävs dessutom VG på minst två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium 10,5 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift 14,5 hpU/G/VG
Seminarium 20,5 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift 24,5 hpU/G/VG
Seminarium 30,5 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift 34,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Augustinus (1998). Guds stad - de utfästa målen. Skellefteå: Artos/Normas förlag. 394 s.

Augustinus (2017). On the trinity. newadvent.org/fathers/1301.htm. Läses i urval om 150 s.

Bain, Katherine (2011). Socioeconomic Status in Early Christianity and Thecla´s Rejection of Marriage. Journal of Feminist Studies in Religion, 27 (2), 51-69.

Carnes, Nathalie (2012). The Mysteries of our Existence: Enstrangement and Theatricality.
Modern Theology, 28(3), 402-422. doi-org.proxy.library.ju.se/10.1111/j.1468-0025.2012.01758.x

Chambers, Katherine (2018). Augustine on Justice: A Reconsideration of City of God, Book 19.
Political Theology, 19(5), 382-396. doi-org.proxy.library.ju.se/10.1080/1462317X.2018.1438781

Clark, Mary T. (2006). De trinitate. The Cambridge Companion to Augustine. Cambridge: Cambridge University Press. Elektronisk resurs. 10 s. doi.org/10.1017/CCOL0521650186.008

Clemens av Alexandria. (2017). Stromata. newadvent.org/fathers/0210.htm. Läses i urval om 60 s.

Coakley, Sarah (2002). Rethinking Gregory of Nyssa: Introduction - Gender, Trinitarian Analogies and the Pedagogy of the Song. Modern theology, 18(4), 431-443. doi-org.proxy.library.ju.se/10.1111/1468-0025.00197

Coakley, Sarah (2008). Introduction - Re-thinking Dionysius the Areopagite. Modern Theology
,24(4), 531-540. doi-org.proxy.library.ju.se/10.1111/j.1468-0025.2008.00483.x

Dionysios Areopagiten (2017). Paradoxernas Gud. Skellefteå: Artos/Normas förlag. 264 s.

D-Vasilescu, Elena Ene (2017). Generation (?e?e?) in Gregory Nazianzen’s poem On the Son. Akropolis: Journal of Hellenistic Studies, (1), 169-184. DOI 10.35296/jhs.v1i0.11

Gregorius av Nazianzos (2001). Fem teologiska tal. Skellefteå: Artos/Norma förlag. 124 s.

Gregorius av Nyssa (2001). Den heliga Makrinas liv och Om själen och uppståndelsen. Skellefteå: Artos/Normas förlag. 132 s.

Gregorius den store (1999). Den helige benedictus liv. Skellefteå: Artos/Normas förlag. 166 s.

Johannes Cassianus (2011). Det rena hjärtat: Om själens djärvhet i kampen för själens överlevnad. Skellefteå: Artos/Normas förlag. 147 s.

Justinus Martyren (2014). Apologi för de kristna. Skellefteå: Artos/Normas förlag. 164 s.

Origenes. (2017). Peri Archon. newadvent.org/fathers/0412.htm. Läses i urval om 150 s.

Ramelli, Ilaria L. E. (2017). Origen and the Platonic Tradition. Religions, 8 (21), 19 s. doi.org/10.3390/rel8020021

Tyconius (2009). The book of Rules. Notre Dame: University of Notre Dame Press. 208 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen