KURSPLAN
Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I, 7,5 högskolepoäng
Thesis in Media and Communication Science I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LUMM11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-27
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Diarienummer: JU2020/4380-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1E
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för delar av medie- och kommunikationsvetenskapen
- beskriva aktuell forskning inom det valda studieområdet för uppsatsskrivandet

Färdighet och förmåga

- formulera en relevant teoretiskt grundad frågeställning
- genomföra en litteraturstudie/forskningsöversikt
- planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
- presentera resultat och diskussion på vetenskaplig grund
- kritiskt tolka och diskutera vetenskapliga texter
- kritiskt granska källor
- uttrycka sig på ett akademiskt språk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera val av studieobjekt, forskningsproblem, syfte, vetenskaplig metod och teori i egen och andras undersökningar

Innehåll

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 30 avklarade högskolepoäng från programtermin 1 och 2 samt genomgången kurs Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För betyget godkänt på kursen krävs att oppositionen är genomförd och godkänd och att uppsatsen bedöms med betyget godkänd. För betyget väl godkänd på kursen krävs att oppositionen är genomförd och godkänd och att uppsatsen bedöms med betyget väl godkänd.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.


Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut.
Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Gripsrud Jostein (2011): Mediekultur - mediesamhälle. Daidalos. (435 s)

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. (3 upplagan) Stockholm: Liber. (352 s)

Svenska språknämnden (2017). Svenska skrivregler. (4 upplagan) Stockholm: Liber. (308 s)

Thurén Torsten (2019): Vetenskapsteori för nybörjare. Liber. (196 s)

Fördjupningslitteratur omfattande minst 600 sidor, varav minst 2 arbeten på ett internationellt gångbart språk, för uppsatsarbetet. Väljs i samråd med handledare och/eller examinator.


Literaturreferenser:

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. //Finns i kursens aktivitetet på lärplattformen.