KURSPLAN
Utomhuspedagogik och teckenkommunikation, 7,5 högskolepoäng
Outdoor Education and Sign Communication, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LUTG11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för utomhuspedagogikens teoretiska grund och för aktuell utomhuspedagogisk forskning
- förklara betydelsen av teckenkommunikation som ett pedagogiskt redskap
- berätta om platsens betydelse för lärande

Färdighet och förmåga

- tillämpa utomhusmiljön som en pedagogisk resurs
- tillämpa och inkludera grundläggande teckenkommunikation i undervisning
- planera, genomföra och utvärdera ett utomhuspedagogiskt utvecklingsarbete
- tillämpa ett arbetssätt i utemiljön
- använda andra lärandemiljöer än klassrummet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera teckenkommunikation som ett inkluderande arbetsssätt
- kritiskt värdera utomhuspedagogiska förhållningssätt

Innehåll

• Undervisning med teckenkommunikation
• Grundläggande teorier kring TAKK - tecken som alternativ, kompletterande kommunikation
• Grundläggande praktiska övningar i TAKK - tecken som alternativ, kompletterande kommunikation
• Bortom skogsgourmé – Friluftmatlagning
• Hantverksteknik

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett litteraturseminarium och en individuell redovisning.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella redovisningen.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Litteraturseminarium2,5 hpU/G
Individuell redovisning5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Brügge, Britta., Glantz, Mats., & Sandell, Klas. (2011). Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber förlag. 288 sidor.

Dahlgren, Lars-Owe. (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla. När närmiljö blir lärmiljö. Studentlitteratur: Lund. 202 sidor.

Heister Trygg, Boel (2010). TAKK : tecken som AKK : tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. S.Ö.K, Södra Regionens Kommunikationscentrum. Lund. 88 sidor.

Heister Trygg, Boel (2012). AKK i skolan : en pedagogisk utmaning - om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola. S.Ö.K, Södra Regionens Kommunikationscentrum. Lund. 91 sidor.

Lundegård, Iann., Wickman, Per-Olof., & Wohlin, Ammi. (2004). Utomhusdidaktik. Studentlitteratur: Lund. 200 sidor.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen