KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare, 7,5 högskolepoäng
School Located Studies II for Preschool Teachers, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LV2K17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-28
Reviderad av: Utbildningsledare 2020-10-27
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 4
Diarienummer: JU2020/4381-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa sådana kunskaper i förskoledidaktik som krävs för att leda undervisning i begränsad omfattning
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för att leda undervisning i begränsad omfattning

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra och utvärdera undervisning, självständigt och tillsammans med andra utifrån mål och riktlinjer i styrdokument.
- kommunicera och förankra förskolans värdegrund
- tillämpa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande så som yrket kräver
- stimulera varje barns lärande och utveckling.
- använda digitala verktyg som stöd i den pedagogiska verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, kollergor och vårdnadshavare
- kritiskt granska och reflektera över den egna undervisningen

Innehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Undervisningsformer

Se Innehåll.

Förkunskapskrav

Godkänd kurs VFU I samt genomgången termin 1 i förskollärarutbildningen vid Jönköping University eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
VFU7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut.

Övrigt

Kursen är den andra av totalt fyra VFU-kurser.
Jönköping University får avbryta en students medverkan i VFU under pågående kurs i de undantagsfall som en student i VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildningen som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö: Gleerup. 94 s

Aktuella styrdokument för förskola; skollag, läroplan och barnkonventionen

Aktuella kommentarmaterial från Skolverket

Referenslitteratur
Relevant litteratur från tidigare kurser

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på lärplattformen.