KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning IV, VAL, 7,5 högskolepoäng
School Located Studies IV, VAL, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LV4R28
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-22
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-02
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser

Färdighet och förmåga

- ha grundläggande förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- ha förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utveckla undervisning
- ha fördjupad förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- ha grundläggande förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- ha fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdhandshavare
- ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper för att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Innehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser. Kursen är den fjärde av total fyra VFU-kurser.

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Student på lärarprogram inom VAL-projektet vid JU. För antagning till VAL gäller särskilda bestämmelser enligt SFS 2011:689.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan.

Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Efter att VFU underkänts två gånger har studenten rätt att på begäran få följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator samt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU IV)7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Högskolan i Jönköping får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under pågående kurs i de undantagsfall som en student under VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildning som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Skolverket (2011). Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisning. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplaner. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även på kursens digitala lärplattform.