KURSPLAN
Mekanik 2, 7,5 högskolepoäng
Mechanics 2, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: T2MK10
Fastställd av: VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa detaljerad kunskap i grunderna för stelkroppsdynamik
- visa förståelse för grundläggande begrepp inom stelkroppsdynamiken

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att frilägga och ställa upp statisk jämvikt för ett system av stela kroppar
- visa förmåga att ställa upp rörelseekvationer för stela kroppar samt kunna lösa dessa
- visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att välja lämpliga lösningsstrategier
- visa förmåga att värdera rimlighet i lösningsresultat

Innehåll

Kursens syfte är att ge studenten baskunskaper inom den klassiska mekaniken.
Kursen innehåller följande moment:
- Partikeldynamik – repetition
- Partikelsystem: Rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, arbete, energi
- Stelkroppsdynamik 2D: rotation kring fix axel, allmän plan rörelse, tröghetsmoment, effekt, energi, kinetisk energi, impuls, stöt
- Stelkroppsdynamik-3D: rotation kring fix punkt, kinetisk energi, tröghetstensorn, Eulers ekvationer, rotation av axisymmetriska kroppar, allmän tredimensionell rörelse, obalans, gyro

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mekanik 1, 6 hp samt Flervariabelanalys, 7.5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Engineering Dynamics SI version 7th edition
J. L. Meriam, L. G. Kraige
John Wiley & Sons, ISBN 978-1-118-08345-1

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.