KURSPLAN
BIM 4 Projektering och produktion - Hus, 9 högskolepoäng
BIM 4 Design and Production - Building Engineering, 9 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: T4HN10
Fastställd av: VD 2019-12-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-28
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

-visa kunskap i industriell produktframtagning av byggnader och byggnadskomponenter
-visa kunskap om byggentreprenadföretagets möjligheter till produktionsplanering med stöd av digitala byggnadsinformationsmodeller

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att tillämpa en strukturerad planeringsmetodik i projekteringsprocessens olika faser
-visa förmåga att planera och styra ett projekt med betoning på projektledning, teamwork, samordning och kvalitetssäkring
-visa förmåga att utforma och dimensionera en byggnads bärande stomme och tekniska system utifrån gällande regler och bestämmelser
-visa färdighet i att välja och dimensionera byggtekniska lösningar med avseende på energi, brand, ljud och fukt utifrån gällande regler och bestämmelser
-visa färdigheter i att projektera bygghandlingar med för projektet relevanta ritningar, beskrivningar och beräkningar
-visa färdighet i mängdberäkning, kostnadskalkylering och produktionsplanering med stöd av
information i digitala byggnadsmodeller
-visa förmåga att kunna kommunicera och överföra projektinformation genom projekteringsprocessens olika faser och till förvaltningsskedet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att analysera och värdera konsekvenserna av valda tekniska lösningar och
produktionsmetoder i en byggnad med avseende på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
-visa förmåga att analysera och värdera resultat från avancerade analyser och simuleringar

Innehåll

Kursen innehåller praktiska moment i projektering av byggnader med speciell betoning på BIM, byggnadsinformationsmodellering för framtagning av produktionshandlingar. Vidare ingår i kursen en fördjupning av arbete med och lösning av sammansatta problemställningar i funktionellt, konstruktivt, hållbart och ekonomiskt avseende med beaktande av estetiska aspekter, hållbarhetsaspekter (social-, ekonomiska- och ekonomiska aspekter) och produktionsfaktorer. Kursen innehåller också en fördjupning i byggentreprenadföretagets produktionskalkylering, anbudsförfarande och produktionsstyrning med tillhörande planerings- och produktionsteknik med stöd av digitala modeller.

Kursen bedrivs i projektform och innehåller planering och styrning av projekt för samordning och kvalitetssäkring.

Undervisningsformer

Föreläsningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 3 Analys och verifiering - Hus, 3 hp, Produktionsstyrning, 6 hp, Konstruktionsteknik 2, 6 hp samt Energi och installationsteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt9 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kursplanen fastställs en månad före kursstart.

Övningsmaterial delas ut under kursens gång.