KURSPLAN
Byggnadsmekanik, 7,5 högskolepoäng
Structural Mechanics, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TBHK18
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-09-09
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om det bärande systemets funktion i en byggnad
- visa förståelse för instabilitetsfenomenet knäckning
- ha kännedom om grundläggande begrepp inom strukturdynamiken

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beräkna jämviktsvillkor för både statiskt bestämda och statiskt obestämda bärverk
- visa förmåga att analysera snittkrafter och spänningar i ett bärverk
- visa förmåga att beräkna deformationer hos böjda balkar

Innehåll

Kursen ger grundläggande färdigheter i byggnadsstatiska beräkningar och kunskaper om hållfasthetslära samt lastflödet i statiskt bestämda och obestämda bärverk.

Kursen innehåller följande moment:

Statik
-Kraftsystem och jämviktsvillkor
-Snittkrafter i både statiskt bestämda och statiskt obestämda balkar och ramar utan hörnförskjutningar

Dynamik
-Dynamik tillämpad på en-frihetsgradsmodeller

Hållfasthetslära
-Enaxligt och tvåaxligt spännings- och töjningstillstånd
-Spänningstillstånd i balktvärsnitt vid böjning, skjuvning och vridning
-Deformationsberäkningar
-Knäckning av pelare

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och övningar med inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär algebra, 6 hp samt Matematisk statistik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen16,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter1 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Heyden, S., Dahlbom, O., Olsson, A., Sandberg, G. (2008, 2017). Introduktion till strukturmekaniken. Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-08406-0