KURSPLAN
BIM - Management and Control, 4,5 högskolepoäng
BIM - Management and Control, 4.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TBMS29
Fastställd av: VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Färdighet och förmåga

- demonstrate skills of BIM-based Coordination
- demonstrate skills of BIM-based Control of Information Deliveries

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate an understanding of the roles of Information Deliveries and Decision Points in the building process

Innehåll

The course focuses on management and control in a BIM-based building project concerning Coordination, Information Delivery and Decision Points.

The course includes the following elements:
- BIM-coordination
- Information Deliveries
- Decision Points

Undervisningsformer

The course consists of lectures, exercises and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Passed courses at least 90 credits within the major subject in construction engineering or civil engineering, and 15 credits in mathematics and completed course BIM - Requirements and Specifications, 7,5 hp, or equivalent. Proof of English profiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt4,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Articles and course compendium free of charge.