KURSPLAN
CAD - Grundläggande solidmodellering, 7,5 högskolepoäng
CAD-Solid Modelling, Basic Level Modelling, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TCSG19
Fastställd av: VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten
- ha kunskap om och kunna redogöra för olika metoder för att representera geometri
- visa förmåga att självständigt använda ett solidmodelleringsverktyg
- visa förmåga att skapa modeller och sammanställningar
- visa förmåga att kommunicera information med hjälp av neutrala filformat
- visa förmåga att skapa ritningsunderlag utifrån byggda modeller
- visa förmåga att redogöra för ett CAD-arbete

Innehåll

Att ge grundläggande kunskaper i utnyttjandet av CAD i produktutvecklingsprocessen samt en
introduktion till begrepp, metoder och metodik och verktyg angående solidmodellering i allmänhet.
Praktisk träning i solidmodellering med SolidWorks eller Pro/ENGINEER v3.0 (eller motsvarande)
är kursens huvudsakliga fokus.

Kursen innehåller följande moment:
- Geometrisk beskrivning och representation
- Neutrala filformat eller motsvarande för kommunikation mellan programvaror
- Begrepp och metodik och verktyg för skapandet av solidmodeller
- Definiera sammanställningar
- Ritningsunderlag
- Skapa presentationsmaterial
- Definiera mekanismer (CAE)
- Inlämningsuppgifter/Projekt

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter/projekt. Kursen ges kvällstid.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter4,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kurstart
SolidWorks Curriculum tutorials cd