KURSPLAN
Designkommunikation 2, 9 högskolepoäng
Design Communication 2, 9 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TD2S20
Fastställd av: VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om färgsystem, färgsättning och produktgrafik
- visa kunskap om design ur ett historiskt perspektiv
- visa kunskap om olika modelleringstekniker och fotorenderinger av digitala modeller
- visa kunskap om olika sätt att ta fram fysiska modeller och prototyper
- visa förståelse för olika sätt att visualisera produktförslag
- visa förståelse för form och formproblematik
- visa förståelse för hur man presenterar och kommunicerar design muntligt och skriftligt

Färdighet och förmåga

- visa förmåga och färdighet, utan handledning, skissa och illustrera produktförslag.
- visa färdighet i muntligt och skriftlig kommunikation
- visa förmåga att ge formförslag och lösa formproblem
- visa förmåga, utan handledning, bygga och färgsätta fysiska modeller
- visa färdighet, utan handledning, modellera och rendera digitala modeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt om design ur ett holistiskt och historiskt perspektiv
- visa förmåga att skapa eget uttryck och manér

Innehåll

Kursen innehåller blandning av teoretiska- och praktiska moment. Focus i kursen är att ge studenten förmåga att visualisera designförslag genom skisser, illustrationer, renderade bilder och fysiska modeller.

Kursen innehåller följande moment:
- Färglära
- Bildbehandling
- Formlära
- Modellteknik
- Estetik
- Designmetodik
- Produktutvecklingsmetodik
- Skissteknik
- CAD
- Retorik och kommunikation
Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alt Byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktionsteknik och utformning) samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Designkommunikation 1, 9 hp och kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 hpU/G
Eget projektarbete4 hpU/G

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupp där kursen ingår.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Utdelata material.
Material( pennor, papper mm se material lista vid kursstart)