KURSPLAN
Digitala system, 7,5 högskolepoäng
Digital Systems, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TDYK19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: AT1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om de vanligaste elektriska begreppen i digitala system
- ha kännedom om vanliga hårdkomponenter i digitala system
- visa kunskap om olika lösningar för digital kommunikation
- ha kännedom om informationshantering i digitala nät och arkitekturer
- visa kunskap om hur uppkoppling påverkar produkter och verksamheter
- ha kännedom om olika molnlösningar
- visa kunskap om grundläggande cyber- och informationssäkerhetsbegrepp

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att bedöma digitala nät och arkitekturlösningars relevans i olika sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma digitaliseringslösningars påverkan på produkter och produktionssystem.

Innehåll

Kursen ska ge studenten en introduktion till digitalisering, funktioner, och möjligheter/risker relaterade till digital informationshantering. Vidare ingår hur digitaliseringen påverkar och kan utnyttjas i produkter och verksamheter.

Kursen innehåller följande moment:
- Elektriska begrepp i digitala system
- Hårdvarukomponenter i digitala system
- Tekniska lösningar för digital kommunikation
- Informationshantering t ex data, databaser, protokoll, lagring, strukturering
- Digitala nät och arkitekturer, strukturer, hierarkier
- Internet of Things
- Molnlösningar
- Tillämpningar i produkter och processer
- Säkerhetsaspekter

Undervisningsformer

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Flervariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15,5 hp5/4/3/U
Laborationer2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.