KURSPLAN
Företagslogistik, 15 högskolepoäng
Enterprise Logistics, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: TFLG18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

-visa kunskap och förståelse om företagslogistik och dess roll i en industriell verksamhet, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
-visa kunskap och förståelse om utformning, planering och styrning av materialflöden med fokus på materialförsörjning, produktion, produktionsteknik och distribution samt logistiska målsättningar och konflikter

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att utforma, planera och styra materialflöden genom att beräkna för logistiken relevanta nyckeltal, tillämpa metoder för material- och produktionsstyrning samt differentiera logistikinsatser
-visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera och utvärdera relevanta logistikproblem
-visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för relevanta logistikproblem
-visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra logistiska utredningar
-visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera logistiska problem och utredningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, planering och styrning av materialflöden med fokus på materialförsörjning, produktion och distribution samt bedöma deras konsekvenser och risker med hjälp av olika nyckeltal
-visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med fokus på ekologiskt hållbar utveckling
-visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar med fokus på ekologiskt hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar som ägnas åt genomgång av teori och tillämpningar inom logistik ur ett företagsperspektiv. Fokus på logistikens målsättningar och nyckeltal, företags materialflöden, lagers funktion samt material- och produktionsstyrning. Vid övningstillfällen och räknestugor tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. Kursen innehåller ett projektarbete som genomförs i grupp där ett fiktivt företag analyseras för att träna kartläggning, nulägesanalys och utvärdering av olika åtgärdsförslag i ett förbättringsarbete. I arbetet med praktikfallet kommer flera av de teorier och verktyg som gås igenom på föreläsningarna och övningarna att användas.

Kursen innehåller följande moment:
- Företag och deras logistiksystem
- Materialförsörjning
- Produkter
- Produktion och produktionsteknik
- Materialhantering och lagerverksamhet
- Distribution och transportplanering
- Kundservice och differentiering
- Kostnader och kapitalbindning
- Logistikens nyckeltal
- Lagerfunktioner
- Material- och produktionsstyrning
- Ekologisk hållbarhet

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursen examineras genom tentamen, skriftliga rapporter, seminarier samt närvaro vid obligatoriska moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen18 hp5/4/3/U
Projektarbete7 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.

Titel: Logistik: Läran om effektiva materialflöden, (2016)
Författare: Jonsson, P. och Mattsson, S-M
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 9789144110776