KURSPLAN
Hållbar produktutveckling, 7,5 högskolepoäng
Sustainability in Product Development, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: THUK10
Fastställd av: VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om verktyg för hållbar produktutveckling
- visa förståelse av effekterna av kravhantering på produkters hållbarhet.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att arbeta i ett produktutvecklingsteam
- visa förmåga att göra livscykelanalyser för att bedöma produkters hållbarhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma och föreslå åtgärder för att förbättra produkters hållbarhet
- visa insikt i olika intressenters krav och förväntningar på en produkt under hela dess livstid och därefter med speciellt fokus på användare, producent och samhälle.

Innehåll

Kursen fokuserar på att förbereda studenterna mer inom ämnet produktutveckling och projektarbete.

Kursen innehåller följande moment:
- Produktutveckling
- Metoder och arbetssätt i projekt i produktutveckling (exempelvis Reversed engineering)
- Analyser
- Kravhantering
- Hållbarhet inom produktutveckling
- Livscykelanalys

Undervisningsformer

Föreläsningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Konstruktionselement, 6 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.