KURSPLAN
Industriell design 1, 3 högskolepoäng
Industrial Design 1, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TI1K18
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2018-01-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/00490-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om industridesign som process och de grundläggande arbetsmetoder som gäller
för designarbete
- ha kännedom om kreativa arbetsmetoder för produktframtagning.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa olika metoder för att definiera ett designarbete med förståelse för användaren
- visa förmåga att självständigt genomföra ett designarbete från formulering till resultat
- visa färdighet i skissarbete genom att generera, gestalta och presentera olika ideér och lösningar på ett problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i hur lika och olika människan förhåller sig till ting, produkter och system.

Innehåll

Kursen är avsedd att ge en grundläggande förståelse för Industridesign som process och de
verktyg och metoder som ingår i processen. Vidare avser kursen öva den egna kreativa processen
och förmågan till gestaltning.

Kursen innehåller följande moment:
- industridesign, begrepp och metoder
- kundkrav
- funktionsanalys
- grundläggande skissteknik
- grundläggande semantik, semiotik
- grundläggande formlära och gestaltning
- idégenerering och konceptförslag

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och individuelltprojektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Slutbetyg på kursen ges då samtliga moment är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter1 hpU/G
Projektuppgift2 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastatälls en månad före kursstart.