KURSPLAN
Introduktion till konstruktion, 3 högskolepoäng
Introduction to Engineering Design, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TIKK18
Fastställd av: VD 2018-01-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-10-16
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om grunderna till parametrisk solidmodellering samt begrepp och metodik och verktyg för skapandet av solidmodeller
- visa kunskap om grundläggande regler och standarder inom ritteknik
- ha kännedom om form och lägesmåttsättning
- visa förståelse för toleranser på ritningar.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att läsa och tolka en ritning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt om hur olika typer av måttsättning påverkar toleransutfallen för viktiga funktionsmått.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap i ritteknik samt kännedom inom modellering i 3D-CAD-miljö. Den studerande kommer även att kunna tolka och förstå 2D-ritningar på detalj- och sammanställningsnivå.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande ritteknik och ritningsstandarder
- Detaljritningar samt sammanställningsritningar med stycklista med ballonger
- Olika typer av måttsättning, samt dess konsekvenser för viktiga funktionsmått
- Klassificering av mått
- Olika typer av vyplacering, snitt, delförstoringar
- Grundläggande måttoleranser samt introduktion till form och lägestoleranser
- Metodik och verktyg vid solidmodellering och tillhörande ritningar

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och datorlaborationer. Datorlaborationerna är
obligatoriska.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp och Envariabelanalys, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Laborationerna är obligatoriska för att bli godkänd i kursen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Teroritest1,5 hpU/G
Laborationer och praktiskt test1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Ritteknik - Bo Lundkvist, 1997, Liber, ISBN 9789147011230

”Tutorials” till programvaran för den praktiska delen av solidmodelleringen.